Social Responsibility

Vi inom Metabo-gruppen är medvetna om vårt sociala ansvar och baserar våra handlingar på allmängiltiga etiska värderingar och principer, särskilt i fråga om integritet, rättfärdighet, respekt för människans värde, öppenhet och icke-diskriminering gällande religion, världsåskådning, kön och etik. Vi säger nej till korruption och mutor och står för rättvis konkurrens.  En hållbar ekonomisk verksamhet är precis som skyddet av våra anställda och främjandet av hälsa och arbetssäkerhet en viktig del av vår företagskultur.
 

Ansvaret för att efterleva denna uppförandekod och principerna nedan bärs av alla våra medarbetare. Metabo-gruppen följer dessa principer och säkerställer att de efterlevs, även om de regler som vi har satt upp för oss själva är strängare än de lagstadgade kraven. För oss är det viktigt att även våra kunder och leverantörer uppfyller kraven i vår uppförandekod.

Efterlevnad av lagar

Vi följer gällande lagar och andra föreskrifter som är tillämpliga för vårt företag, oavsett i vilket land vi är verksamma.
 

Vi fäster särskild vikt vid gällande lagar och föreskrifter för import och export, inte bara i samband med varor utan även i fråga om alla typer av frakt och teknik.

Nej till mutor och korruption

Vi säger nej till korruption och mutor i enlighet med relevant FN-konvention och nationella regler.

Vi främjar transparens, integritet och ansvarsfull ledning och kontroll i företaget.

Rättvis konkurrens

Vi tillämpar schyssta och erkända affärsmetoder och rättvis konkurrens samtidigt som vi följer yrkesetiska regler när vi utför vår kvalitetsarbete.

Arbets- och hälsoskydd

Vi uppfyller alla krav gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 

Vi skyddar våra anställda mot faror på arbetsplatsen och vidtar hälsofrämjande åtgärder.
 

Löner, sociala förmåner och arbetstid motsvarar som minst lokala rättsliga standarder och krav.

Respekt för grundläggande och mänskliga rättigheter

Vi respekterar de grundläggande rättigheterna samt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och tolererar inte någon typ av diskriminering på grund av nationellt eller etniskt ursprung, social bakgrund, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, kön, politiska åsikter religion eller världsåskådning. Vi främjar lika möjligheter för alla.

 

Vi är emot alla typer av tvångsarbete. Dessutom skyddar vi våra anställda mot fysisk bestraffning och mot fysiska, sexuella, psykiska eller verbala trakasserier och övergrepp.
 

Vi värnar om yttrande- och åsiktsfriheten samt föreningsfriheten.
 

Efterlevnaden av förbudet mot barnarbete och beaktandet av rättsliga krav gällande minimiålder hos våra anställda är för oss en självklarhet.

Miljöskydd

Våra produkter, tjänster och processer uppfyller gällande standarder om miljöskydd. På alla platser där vi är verksamma respekterar vi gällande miljökrav och vi hanterar naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.