• Garanti

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

A.  Allmänna garantivillkor

För  alla  sina  produkter  erbjuder  Metabo  en  tillverkargaranti  i  enlighet  med  tillämpliga bestämmelser  i  respektive  land.  Garantin  är  på  ett  år  från  och  med  det  datum  då slutkonsumenten köper produkten. Köpare av kompressorer får dessutom 10 års garanti mot genomrostning för tryckbehållaren.

 
B.  3 års garanti på batteripaket

Metabo  erbjuder  en  tillverkargaranti  på  3  år  för  batteripaket  (Metabos  treårsgaranti  på batteripaket)  utan  begränsning  av  laddningscyklerna.  Garantin  börjar  på  det  datum  då slutkonsumenten köper batteripaketet.  

 
C.  Villkor för XXL-garantin

Vid sidan av ovan nämnda garantier erbjuder Metabo en tillverkargaranti på totalt 3 år för sina produkter  med  början  på  det  datum  då  slutkonsumenten  köper  produkten.  Du  kan  utnyttja denna  garantiförlängning  genom  att  registrera  din  Metabo-produkt  online  på    www.metabo-service.com  inom  fyra  veckor  efter  köp.  Registreringen  kan  genomföras  både  av återförsäljaren  och av köparen  själv. I slutet  av registreringsprocessen får  du tillgång till  ditt XXL-garanticertifikat.  Detta  certifikat  fungerar  som  bekräftelse  av  XXL-garantin. Garantiförlängningen  är  alltid  maskinspecifik,  vilket  innebär  att  varje  köpt  maskin  måste registreras som XXL-maskin.  


D.  Garantibegränsning

Garantin täcker inte skador som orsakats till följd av felaktig användning (t.ex. överbelastning av  maskinen  eller  användning  av  ej  godkända  insatsverktyg),  våldsam  hantering,  skador orsakade av extern påverkan eller främmande föremål (t.ex. sand eller stenar), skador till följd av  att  bruksanvisningen  inte  beaktats  (t.ex.  anslutning  till  fel  nätspänning  eller  felaktig installation)  eller  normalt  slitage.  Garantin  omfattar  heller  inte  delvis  eller  komplett demonterade maskiner och tillbehör.

E.  Utnyttjande av garantitjänster och kompletterande bestämmelser

 a)  Ovan nämnda garantiförklaringar täcker endast skador som orsakats till följd av materialeller  tillverkningsfel.  Garantin  omfattar  i  synnerhet  korrekt  funktion  hos  elektroniska komponenter och batterier samt felfrihet hos material såsom plast och metall.
 
b)  Vid garantifall står Metabowerke GmbH för kostnaderna för avhjälpande av fel, reparation och  transport.  Vid  garantifall  kan  Metabowerke  GmbH  efter  eget  gottfinnande  antingen reparera produkten utan kostnad eller byta ut den mot en ny.
 
c)  Garantin gäller alltid i det land där Metabo-produkten köptes.  
 
d)  De  garantivillkor  som  specificeras  här  gäller  utöver  köparens/slutkonsumentens  övriga rättigheter.  Utan  att  det  påverkar  denna  garanti  åtnjuter  garantitagaren  de  lagstadgade rättigheter  som  gäller  för  köpare,  särskilt  garantirätter  eller  produktansvar.  Köparens lagstadgade rättigheter begränsas inte av denna garanti utan gäller i full utsträckning vid sidan av den.  
 
e)  Köparen har ingen rätt att överlåta de rättigheter som härrör ur Metabo-garantin till tredje part.
 
f)  Rättigheter som härrör ur denna garantiförklaring kan göras gällande gentemot  
 
Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1 in 72622 Nürtingen  
www.metabo.com
 
skriftligen, per e-post eller på telefon. Mer information om hur du kan kontakta oss finns på www.metabo-service.com.
 
g)  Visa  upp  originalkvitto  med  säljdatum  i  samband  med garantikrav.  För  att  utnyttja XXL-garantin  ska  du  dessutom  skicka  in  XXL-garanticertifikatet  tillsammans  med  köpkvitto  i original och den defekta maskinen till ditt Metabo Service Center.