Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh):

För ett renommerat tyskt företag är det en självklarhet att följa alla lagar och bestämmelser. Enligt REACh är vi en ”nedströmsanvändare”. Det innebär att vi levererar ”beredningar” och ”produkter”.


Konkret innebär detta följande:

 

  • Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) är leverantörer av varor (maskiner, tillbehör samt bygg- och reservdelar) som innehåller en eller flera så kallade särskilt farliga ämnen i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent skyldiga att tillhandahålla viss information. Ämnen som klassas som särskilt farliga tas upp av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i den så kallade kandidatförteckningen.
  • Vi fullgör självfallet vår informationsskyldighet enligt artikel 33.
  • Enligt föreliggande information från våra leverantörer utgår vi från att registreringen av de ämnen som finns förtecknade i bilaga 14 har skett i god tid.
  • Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter innehåller inga av våra produkter andelar av de ämnen som förtecknas i bilaga 17 som skulle innebära förbud mot marknadsföring.
  • Säkerhetsdatablad och säkerhetsanvisningar kan fås från vår säljavdelning och finns även på vår webbsida om säkerhetsinformation.

 

Enligt föreliggande information innehåller nästan alla Metabo-produkter delar där det förekommer bly (CAS-nr 7439-92-1) som legeringselement, t.ex. i stål eller koppar, i koncentrationer större än 0,1 viktprocent. Användning av detta ämne sker i enlighet med gällande undantagsbestämmelser. Om produkterna används på avsett sätt finns inga hälso- eller miljörisker. Säkerhetsanvisningar behövs inte.

 

Om du har fler frågor, kontakta oss på product-compliance@metabo.de.


Information om bortskaffande av batteripaket och avfall av elektronisk utrustning

Tillverkning av miljövänliga produkter är djupt förankrat i vårt företags värderingar och i vår uppförandekod. Som renommerad tillverkare uppfyller vi därför självfallet kraven i EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE).

  • Våra elverktyg är märkta med symbolen med en överkryssad soptunna. Det innebär att avfall från elektronisk utrustning inte hör hemma i hushållssoporna.
  • Konsumenter uppmanas att lämna sådant avfall på en kommunal insamlingsplats, hos Metabo-återförsäljare eller hos Metabos service utan kostnad.
  • Om du avfallshanterar batteridriven utrustning på en kommunal insamlingsplats ska du ta ut batterierna och bortskaffa dessa separat på ett miljövänligt sätt.
  • Gammal utrustning innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas.


Om du har fler frågor, kontakta oss på product-compliance@metabo.de.


Viktig information om användning av lijonbatteripaket för våra batteridrivna apparater

Använd endast batteripaket/laddare i original från oss eller batteripaket/laddare från våra CAS-partner. Dessa har utformats för användning med batteridrivna maskiner från oss eller våra CAS-partner och säkerställer högsta möjliga effektivitet och säkerhet.

Vid användning av andra batteripaket/laddare än sådana som tillverkats av oss eller våra CAS-partner kan vi inte garantera apparaternas säkerhet eller funktion. Detta gäller även om batteripaket/laddare har tagits isär eller modifierats på något sätt från originalskicket.

Användning av batteripaket eller laddare som inte tillverkats av oss eller någon av våra CAS-partner (externa batteripaket eller laddare) medför allvarliga säkerhetsrisker, t.ex. brand- eller explosionsrisk.

Tänk även på att garantin för våra produkter inte gäller vid användning av externa produkter.


Säkerhetsrekommendationer


Batteridrivna maskiner med lijonbatteripaket

Säkerhetsrekommendationer för transport och hantering av lijonbatterier

Tack vare sin mycket höga energitäthet lämpar sig lijonbatteripaket särskilt bra för mobila användningar. De har många integrerade säkerhetsmekanismer och säkerställer en säker produkt och riskfritt arbete. Den höga energimängden kräver extra åtgärder och regler för förebyggande av skador vid hantering och transport av batteripaket.

Här hittar du information om och säkerhetsrekommendationer för batteripaket:


Slipverktyg

Säkerhetsanvisningar för korrekt användning av slipverktyg

Användning

Säkerhetinformation

Diamantkapskivor

Konsthartsbundet slipmede

Lamellsliprondeller fiberrondeller

Sandblästermedel