Miljö, hälsa, säkerhet

Circular Economy och hållbarhet

 • Livslängd (durability)
  En viktig kvalitetsegenskap hos alla Metabo-produkter är lång livslängd. Varje produkt måste uppfylla vissa minimikrav.

 • Reparerbarhet (repairability)
  Alla Metabo-produkter kan repareras. Vi garanterar att reservdelar är tillgängliga minst 8 år efter att serietillverkning upphört.

 • Återanvändbarhet (re-use)
  Alla batteridrivna produkter kan kopplas från batteriet. På så sätt kan varje komponent återanvändas.

 • Återvinningsbarhet (recyclability)
  Alla produkter och förpackningar från Metabo kan återvinnas.

   

 • Användning av återvunnet material (recycled material)
  Förpackningar, i synnerhet kartonger, tillverkas till största delen av återvunnet material. I våra produkter används återvunna metaller och plaster, under förutsättning att gällande säkerhets- och kvalitetskrav uppfylls.

 • Konfliktmineraler (conflict mineral)
  Metabo uppfyller kraven i (EU) 2017/821 och i Dodd-Frank-act.

 • Effektivitet (energy and material efficiency)
  Metabos produkter uppvisar mycket hög energieffektivitet. Viktoptimeringen hos de handhållna produkterna ger dessutom hög materialeffektivitet.

   

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh):

För ett renommerat tyskt företag är det en självklarhet att följa alla lagar och bestämmelser. Enligt REACh är vi en ”nedströmsanvändare”. Det innebär att vi levererar ”beredningar” och ”produkter”.


Konkret innebär detta följande:

 

 • Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) är leverantörer av varor (maskiner, tillbehör samt bygg- och reservdelar) som innehåller en eller flera så kallade särskilt farliga ämnen i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent skyldiga att tillhandahålla viss information. Ämnen som klassas som särskilt farliga tas upp av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i den så kallade kandidatförteckningen.
 • Vi fullgör självfallet vår informationsskyldighet enligt artikel 33:
  Produkter som innehåller ett eller flera SVHC-ämnen finns registrerade i SCIP-databasen.
 • Enligt föreliggande information från våra leverantörer utgår vi från att registreringen av de ämnen som finns förtecknade i bilaga 14 har skett i god tid.
 • Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter innehåller inga av våra produkter andelar av de ämnen som förtecknas i bilaga 17 som skulle innebära förbud mot marknadsföring.
 • Säkerhetsanvisningar finns i Metabo Service Portal.

Enligt föreliggande information innehåller nästan alla Metabo-produkter delar där det förekommer bly (CAS-nr 7439-92-1) som legeringselement, t.ex. i stål eller koppar, i koncentrationer större än 0,1 viktprocent. Användning av detta ämne sker i enlighet med gällande undantagsbestämmelser. Om produkterna används på avsett sätt finns inga hälso- eller miljörisker. Säkerhetsanvisningar behövs inte.

 

Om du har fler frågor, kontakta oss på product-compliance@metabo.de.


Information om bortskaffande av batteripaket och avfall av elektronisk utrustning

Tillverkning av miljövänliga produkter är djupt förankrat i vårt företags värderingar och i vår uppförandekod. Som renommerad tillverkare uppfyller vi därför självfallet kraven i EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE).

 • Våra elverktyg är märkta med symbolen med en överkryssad soptunna. Det innebär att avfall från elektronisk utrustning inte hör hemma i hushållssoporna.
 • Konsumenter uppmanas att lämna sådant avfall på en kommunal insamlingsplats, hos Metabo-återförsäljare eller hos Metabos service utan kostnad.
 • Om du avfallshanterar batteridriven utrustning på en kommunal insamlingsplats ska du ta ut batterierna och bortskaffa dessa separat på ett miljövänligt sätt.
 • Gammal utrustning innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas.


Om du har fler frågor, kontakta oss på product-compliance@metabo.de.


Viktig information om användning av lijonbatteripaket för våra batteridrivna apparater

Använd endast batteripaket/laddare i original från oss eller batteripaket/laddare från våra CAS-partner. Dessa har utformats för användning med batteridrivna maskiner från oss eller våra CAS-partner och säkerställer högsta möjliga effektivitet och säkerhet.

Vid användning av andra batteripaket/laddare än sådana som tillverkats av oss eller våra CAS-partner kan vi inte garantera apparaternas säkerhet eller funktion. Detta gäller även om batteripaket/laddare har tagits isär eller modifierats på något sätt från originalskicket.

Användning av batteripaket eller laddare som inte tillverkats av oss eller någon av våra CAS-partner (externa batteripaket eller laddare) medför allvarliga säkerhetsrisker, t.ex. brand- eller explosionsrisk.

Tänk även på att garantin för våra produkter inte gäller vid användning av externa produkter.


Säkerhetsrekommendationer


Batteridrivna maskiner med lijonbatteripaket

Säkerhetsrekommendationer för transport och hantering av lijonbatterier

Tack vare sin mycket höga energitäthet lämpar sig lijonbatteripaket särskilt bra för mobila användningar. De har många integrerade säkerhetsmekanismer och säkerställer en säker produkt och riskfritt arbete. Den höga energimängden kräver extra åtgärder och regler för förebyggande av skador vid hantering och transport av batteripaket.

Här hittar du information om och säkerhetsrekommendationer för batteripaket:


Slipverktyg

Säkerhetsanvisningar för korrekt användning av slipverktyg

Användning

Säkerhetinformation

Diamantkapskivor

Konsthartsbundet slipmede

Lamellsliprondeller fiberrondeller

Sandblästermedel


Förpackningar

Förordning 94/62/EC (PPWD)

 • Produkt- och transportförpackningarna för våra produkter uppfyller kraven i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall.
 • Våra förpackningar innehåller inga förbjudna ämnen och kan återvinnas enligt gällande nationella lagar för återvinning av förpackningar.
 • Förpackningarna är tillverkade av återvinningsbart material.
 • Förpackningar som består av flera komponenter är lätta att ta isär.
 • Kartongförpackningar är till stor del tillverkade av återvunnet material.
 • Produktförpackningar är märkta enligt förpackningsdirektivet med det förpackningsmaterial som används och med symboler för källsortering.

Hantering av förpackningsavfall

Följande förpackningsexempel underlättar tilldelning och bortskaffande av förpackningskomponenter och förpackningsmaterial.
Genom korrekt sortering och bortskaffande kan den regionala återvinningsindustrin uppnå bästa möjliga återvinning.
Regionala riktlinjer för avfallshantering måste följas.

Kartong-/papper-
sinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Aluminiuminsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Metallinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Kartong-/papper-
sinsamling

Plastinsamling