Rättslig information

Rättslig information

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Användarvillkor

Denna informations- och kommunikationstjänst tillhandahålls av Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen, Tyskland.

Genom att utnyttja tjänsten godkänner användaren nedanstående användarvillkor utan inskränkningar och begränsningar.

Upphovsrätt - med ensamrätt.

Det innehåll som tillhandahålls på denna webbplats (text, bilder, grafiker, animationer, mediaobjekt samt deras layout) skyddas av upphovsrätten och andra skyddslagar.

Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas eller ändras i kommersiella syften eller göras tillgänglig för tredje part utan tillstånd från Metabo. Detta gäller i synnerhet mångfaldigande, översättning, inmatning och bearbetning i andra elektroniska medier.

Vissa sidor innehåller bilder, texter eller mediaobjekt som skyddas av tredje parters upphovsrätter. Till exempel:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Varumärken

Om inget annat anges skyddas alla varumärken på Metabos webbplats av gällande varumärkesrätt. Detta gäller i synnerhet för Metabos varumärken, märkesloggor, företagsloggor och övriga emblem. De varumärken och layoutelement som används på webbplatsen tillhör Metabowerke GmbH, Tyskland.

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna på den här webbplatsen har utarbetats med största möjliga omsorg.  Trots detta kan vi inte garantera att de är riktiga eller inte innehåller fel.

Metabo frånsäger sig därför allt ansvar för skador som orsakas direkt eller indirekt till följd av användning av uppgifterna på den här webbplatsen.

Metabo ansvarar endast för sådana skador i samband med användningen av denna webbplats, vilka beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida.

Om användaren är näringsidkare enligt den tyska handelslagen och skadorna orsakats till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet, begränsas Metabos ansvar till förutsebara, typiska skador, under förutsättning att det inte handlar om uppsåt eller underlåtenhet av säljarens organ eller om uppsåtlig överträdelse av en väsentlig avtalsskyldighet. Metabos ansvar i enlighet med gällande produktansvars- eller garantilagar påverkas ej.  Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte vid skada på liv, kropp eller hälsa.

Den här webbplatsen innehåller även externa länkar tillhörande tredje part. Metabo kan inte påverka innehållet i sådana länkar och vi ansvarar därför inte för sådant innehåll.

Om vi upptäcker eller får upplysningar om att vår webbplats innehåller länkar till sidor med olagligt innehåll, tar vi om möjligt bort dessa länkar.

Tillämpningsområde

Användarvillkoren regleras av tyskt rätt med undantag för FN-köprätten.  Jurisdiktion för rättstvister som uppstår i samband med denna webbplats är Nürtingen.

Om en enskild bestämmelse i de här användarvillkoren upphör att gälla, påverkas inte giltigheten hos övriga bestämmelser.

Rättslig information om dataskydd

Information om dataskydd hittar du på sidan Information om dataskydd