Social ansvarlighed

I Metabo koncernen er vi bevidste om vores sociale ansvar og baserer vores handlinger på alment gældende etiske værdier og principper, især når det gælder integritet, retskaffenhed, respekt for menneskers værdighed og åbenhed. Vi tager afstand fra diskriminering som følge af religion, tro, køn og etik. Vi afviser korruption og bestikkelse og går ind for fair konkurrence. Bæredygtig drift er ligesom beskyttelsen af vores medarbejdere til bevarelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen væsentlige bestanddele af vores virksomhedskultur.
 

Ansvaret for overholdelsen af denne adfærdskodeks og de følgende principper påhviler alle vores medarbejdere. Koncernen Metabo efterlever disse principper og kontrollerer, at de overholdes, også når reglerne, som vi har pålagt os selv, er strengere end lovens krav. Ligeledes bestræber vi os på at kræve overholdelse af vores adfærdskodeks af vores kunder og leverandører.

Overholdelse af lovgivningen

Vi overholder den gældende lovgivning og andre retsforskrifter, der er gældende for virksomheden i alle de lande, hvor vi arbejder.
 

Især overholder vi de relevante love og forskrifter i forbindelse med import og eksport - ikke kun, når det gælder produkterne, men også når det gælder fragttyper og teknologi.

Ingen bestikkelse og korruption

Vi tager afstand fra korruption og bestikkelse i henhold til FN-konventionen og nationale bestemmelser.

Vi går ind for på egnet måde at fremme gennemsigtighed, integritet og ansvarlig ledelse og kontrol i virksomheden.

Fair konkurrence

Vi understøtter en ansvarsbevidst og anerkendt forretningsadfærd samt fair konkurrence og retter ind efter professionel adfærd og kvalitetsbevidst virksomhed.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Vi sikrer, at arbejdsmarkedslovgivningen overholdes.
 

Vi beskytter vores medarbejdere mod risici på arbejdspladsen og støtter initiativer til fremme af sundheden.
 

Lønninger, sociale bidrag og arbejdstid følger som minimum de lokale lovmæssige standarder og krav.

Overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder

Vi gør en indsats for overholdelse af de grundlæggende rettigheder samt de internationale menneskerettighedskonventioner. Vi accepterer ikke nogen form for diskriminering f.eks. som følge af national og etnisk afstamning, social baggrund, sundhedsstatus, handicap, seksuel orientering, alder, køn, politiske anskuelser, religion eller tro. Vi går ind for lige muligheder for alle.

 

Forbuddet mod tvangsarbejde af enhver art understøtter vi. Desuden beskytter vi vores medarbejdere mod fysisk afstraffelse og mod fysiske, seksuelle, psykiske og verbale overgreb eller misbrug af enhver art.
 

Vi går ind for beskyttelsen og udøvelsen af retten til menings- og ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfriheden.
 

Overholdelsen af forbuddet mod børnearbejde og kravene til den lovmæssige minimumsalder for medarbejdere er for os selvfølgelig og magtpåliggende.

Miljøbeskyttelse

Vores produkter, tjenesteydelser og processer overholder bedste praksis på miljøområdet. Alle de steder, hvor vi driver virksomhed, respekterer vi miljøkravene og behandler de naturlige ressourcer på en ansvarsbevidst måde.