• Garantierklæring

ALMINDELIGE GARANTIBETINGELSER

A.  Almindelige garantibetingelser

Metabo  yder  som  producent  en  garanti  på  alle  sine  produkter  i  henhold  til  loven  i  det pågældende land i en periode på et år. Garantiperioden begynder på salgsdatoen for udstyret til slutbrugeren. Derudover får købere af en kompressor 10 års garanti mod gennemtæring af beholderen til trykluft.

 
B.  3 års garanti på batteriet

På  batterier  yder  Metabo  en  garanti  på  sine  produkter  på  3  år  (Metabo  3  års  garanti  på batterier)  uden  begrænsning  med  hensyn  til  opladecyklusser.  Grantien  begynder  på salgsdatoen for batteriet til slutbrugeren.  

 
C.  XXL garantibetingelser

Foruden den førnævnte garantierklæring yder Metabo en garanti på sine produkter, der starter på salgsdatoen til slutbrugeren og løber i en periode på i alt 3 år. Denne forlængede garanti kan  du  gøre  brug  af,  hvis  du  senest  fire  uger  efter  købet  på    www.metabo-service.com registrerer dit produkt fra Metabo online. Registreringen kan både udføres af forhandleren og af køber selv. Til slut under registreringen kommer du til dit XXL garanticertifikat. Dette certifikat er  en  bekræftelse  på  din  XXL  garanti.  Den  forlængede  garanti  gælder  altid  den  enkelte maskine, dvs. hver købt maskine skal registreres som XXL maskine.

 

D.  Udelukkelse af garanti
 

Ikke  omfattet  af  garantien  er  især  defekter,  der  skyldes  fejlagtig  brug  (fx  overbelastning  af maskinen eller brug af ikke-tilladte forsatsværktøjer), anvendelse af vold, skader som følge af fremmede  påvirkninger  eller  fremmedlegemer  (fx  sand  eller  sten),  skader  som  følge  af manglende  overholdelse  af  brugsanvisningen  (fx  tilslutning  til  en  forkert  netspænding  eller strømtype eller manglende overholdelse af opstillingsanvisningen) eller normalt slitage. Ikke omfattet af garantien er delvist eller helt demonterede maskiner og tilbehør.

E.  Krav i henhold til den ydede garanti og supplerende bestemmelser.

 a)  De  førnævnte  garantiydelser  gælder  kun  mangler,  der  skyldes  materiale-  og/eller produktionsfejl.  Garantien  omfatter  især  den  korrekte  funktion  på  elektroniske komponenter og batterier samt fejlfrie materialer såsom plastic og metal.
 
b)  I  garantisager  betaler  Metabowerke  GmbH  omkostninger  til  efterfølgende opfyldelse/reparation og transport. Metabowerke GmbH kan frit vælge, om der udføres en gratis reparation eller der i en garantisag skal ske udskiftning af udstyrer.
 
c)  Garantien gælder i det enkelte tilfælde i det land, hvor produktet fra Metabo er købt.  
 
d)  De  herefter  anførte  garantibetingelser  gælder  ud  over  køberens/slutbrugerens  øvrige rettigheder. Garantietager har de lovmæssige rettigheder som køber, uden at garantien berøres  heraf,  især  reklamationsrettigheder  og  produktansvar.  Købers  lovmæssigheder rettigheder berøres ikke af denne garanti. De gælder ubegrænset ud over denne garanti.  
 
e)  Køber har ikke ret til at transportere sind rettigheder i henhold til garantien fra Metabo til tredjepart.
 
f)  Rettighederne i henhold til denne garantierklæring kan gøres gældende skriftligt, pr. email eller telefonisk over for  
 
Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1 i D-72622 Nürtingen  
www.metabo.dk
 
Yderligere informationer om kontrakt finder du under www.metabo-service.com.
 
g)  I forbindelse med, at der gøres krav gældende i henhold til garantien, skal den originale salgskvittering med salgsdato vedlægges. Desuden skal XXL garanticertifikatet sendes til dit  Metabo  Service  Center  sammen  med  den  originale  salgskvittering/kassebon  og  det defekte udstyr, hvis der gøres krav gældende i henhold til XXL garantien.