Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

At overholde love og forskrifter er for os som velanset tysk producent af mærkevarer en selvfølgelighed. I henhold til REACH er vi en „downstream- bruger“. I henhold hertil leverer vi „præparater“ og „artikler“.


Det betyder helt konkret:

 

  • I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) har leverandører af artikler (maskiner, tilbehør samt komponenter og reservedele), der indeholder et eller flere såkaldte særligt problematiske stoffer (SVHC) i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, pligt til at videregive visse oplysninger. Særligt problematiske stoffer optages af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) på den såkaldte kandidatliste.
  • Vi opfylder selvfølgelig pligten til at videregive oplysninger i henhold til artikel 33.
  • I henhold til de foreliggende oplysninger fra vores leverandører går vi ud fra, at registreringen af de i bilag 14 anførte stoffer er sket rettidigt.
  • Ingen af vores artikler indeholder ifølge det aktuelle vidensniveau andele af de i bilag 17 anførte stoffer, der ville forbyde en markedsføring.
  • Sikkerhedsdatablade og sikkerhedsanvisninger modtager du fra vores forhandlere eller via vores side sikkerhedsinformationer.

I henhold til de foreliggende oplysninger indeholder næsten alle Metabo produkter komponenter, der indeholder bly (CAS-nr. 7439-92-1) som del af en legering, for eksempel i stål eller kobber, i koncentrationer, der overstiger 0,1 vægtprocent. Brugen af dette stof overholder de gældende undtagelsesbestemmelser. Ved anvendelse af stoffet som angivet er der ingen risiko for sundhed og miljø. Sikkerhedsanvisninger er ikke nødvendige.

Yderligere spørgsmål kan rettes pr. e-mail til product-compliance@metabo.de.


Oplysninger om bortskaffelse af batterier og elektriske apparater.

Miljøvenlige produkter er forankrede i vores virksomhedsimage og i vores adfærdskodeks. Derfor opfylder vi som velanset producent af mærkevarer selvfølgelig vores forpligtelser i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU (WEEE).

  • Vores elværktøjer er mærket med symbolet for en overstreget affaldsspand. Det betyder, at elektriske apparater ikke må bortskaffes med restaffald.
  • Forbrugere får anvisning om, at aflevere dem gratis hos et velegnet offentligt indsamlingssted, en Metabo forhandler eller hos Metabo Service.
  • Ved bortskaffelse via et kommunalt indsamlingssted bør man på batteridrevne apparater fjerne batteriet og bortskaffe dette særskilt og bæredygtigt via et velegnet indsamlingssystem.
  • Brugt udstyr indeholder vigtige råstoffer, der kan genanvendes i forbindelse med den cirkulære økonomi.


Yderligere spørgsmål kan rettes pr. e-mail til product-compliance@metabo.de.


Vigtige informationer om brugen af li-ion batterier til vores akku-apparater

Brug udelukkende vores dertil beregnede originale batterier/opladere eller batterier/opladere fra vores CAS-partnere. Disse er beregnet til brug sammen med vores akku-apparater og sammen med dem fra vores CAS-partnere og giver maksimal ydeevne og sikkerhed.

VI kan hverken overtage ansvaret for sikkerhed eller ydeevne, hvis der bruges andre end de af os fremstillede originale akku-pakker/opladere eller batterier/opladere fra vores CAS-partner. Dette gælder også, hvis batterier/opladere er blevet åbnet eller på anden måde ændret fra originaltilstanden.

Brugen af batterier/opladere, der ikke er fremstillet af os eller en af vores CAS-partnere (fremmede akku-pakker/opladere), kan medføre store sikkerhedsrisici, som f.eks. brand- eller eksplosionsfare.

Desuden gør vi opmærksom på, at brugen af fremmede systemer medfører tab af ethvert garantikrav vedrørende vores produkter.


Sikkerhedsanbefalinger


Akku-apparater med li-ion batterier

Sikkerhedsanbefalinger for transport af og håndtering af li-ion batterier

Li-ion batterier er på grund af deres meget høje energitæthed især velegnede til mobile anvendelser. Mange sikkerhedsmekanismer er allerede integrerede i systemet og garanterer for sikre produkter og sikkert arbejde. Det høje energiindhold forudsætter desuden foranstaltninger og regler for at forebygge skader i forbindelse med brugen og transporten af batterierne

Her finder du informationer og sikkerhedsanbefalinger for li-ion batterier:


Slibeværktøjer

Sikkerhedsanbefalinger for korrekt brug af slibeværktøj

Brug

Sikkerhedsinformationer

Diamantskæreskiver

Kunstharpiksbundne slibemidler

Lamelslibeskiver Fiberslibeskiver

Sandblæsemateriale