Gwarancja Metabo XXL

GRATIS: 3-letnia gwarancja XXL na wszystkie maszyny

Mamy zaufanie do jakości produktów Metabo. Właśnie dlatego w ramach gwarancji XXL, zamiast normalnego okresu od jednego do dwóch lat gwarancji, oferujemy bezpłatne przedłużenie ochrony gwarancyjnej. Oznacza to, że nasza gwarancja obejmuje Twoje urządzenia przez okres okres 3 lat. Wystarczy, że zarejestrujesz się w ciągu pierwszych 4 tygodni od daty zakupu.


W przypadku roszczeń gwarancyjnych wystarczy po prostu okazać dowód zakupu i certyfikat gwarancji XXL.

 

NOWOŚĆ: prawidłowa rejestracja oraz przesłanie faktury w formie elektronicznej sprawiają, że nie jest już konieczne wysyłanie dokumentów w formie papierowej.

 

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach gwarancji i serwisu.

 

Zarejestruj swój produkt już teraz na stronie metabo-service.com lub w aplikacji Metabo.

Gwarancja na akumulatory i ładowarki

GRATIS: 3 lata gwarancji na wszystkie akumulatory i ładowarki

Akumulatory Metabo LiHD albo Li-Power: udzielamy 3-letniej, bezpłatnej gwarancji na wszystkie akumulatory i ładowarki – bez limitu cykli ładowania.
Rejestracja nie jest wymagana.


Koki Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem. Gwarancją objęte są wyłącznie produkty wprowadzone na rynek przez Koki Poland Sp. z o.o.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi:
a. 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
b. 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
c. 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji XXL, bądź programie FULL SERVICE i na warunkach tych programów.
d. 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
e. W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

 

2.Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:
a. Reklamowanego wyrobu z oryginalną i czytelną tabliczką znamionową.
b. Oryginału, bądź kopii dowodu zakupu.
c. Certyfikatu gwarancji XXL, bądź certyfikatu FULL SERVICE - w przypadku reklamacji tytułem programu gwarancji 3-letniej, bądź innego dokumentu uprawniającego do skorzystania z innego spośród dostępnych w ofercie Metabo gwarancyjnych pakietów serwisowych.

 

3.Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:
a. Użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, zasadami BHP i przeznaczeniem.
b. Powstania uszkodzenia na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia.


4. Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu handlowego, w którym dokonano zakupu, bądź wysłać je za pośrednictwem kuriera bezpośrednio do centralnego serwisu Metabo. Warunki i sposób wysyłki opisane są na stronie www.metabo.pl w zakładce serwis i logistyka.

Uwaga: Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody powstałe w trakcie transportu, w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Nadawcę;


5. Weryfikacja zgłoszenia reklamacyjnego odbędzie się w oparciu o postanowienia zawarte na naszej stronie internetowej www.metabo.pl w zakładce Serwis i logistyka  Wysyłka urządzeń do serwisu Metabo


6. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (naprawa na warunkach wynikających z gwarancji, wymiana produktu na nowy, odstąpienie od umowy).

Uwaga: Wymiana produktu na nowy, bądź jego naprawa w żadnym przypadku nie wpływa na pozostały okres obowiązywania gwarancji, tzn. na tak wydane nowe urządzenie, bądź wymienione w nim części zamienne okres gwarancji NIE BIEGNIE na nowo.


7. W przypadku uznania roszczenia, Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie czternastu dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji naprawy, w przypadku braku niezbędnych do realizacji naprawy części zamiennych, bądź wystąpienia innych niezależnych od gwaranta okoliczności mogących wpłynąć na czas realizacji naprawy.

Uwaga: brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych kluczowych informacji, może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie sprzętu na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej;


8. Okres obowiązywania gwarancji na reklamowane urządzenie ulega wydłużeniu o czas, w jakim urządzenie przebywało w dyspozycji Serwisu Metabo;


9. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia zgłoszone po okresie gwarancyjnym,
b. uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
c. uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych,
d. uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia, niezgodnie z instrukcją obsługi, bądź poprzez zastosowanie nieoryginalnych części,
e. uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego składowania urządzenia,
f. uszkodzenia mechaniczne oraz będące wynikiem wpływu ciał obcych,
g. uszkodzenia będące wynikiem przeciążania urządzenia,
h. uszkodzenia będące wynikiem pracy niesprawnym urządzeniem,
i. elementy eksploatacyjne, których wymiana wynika z ich zużycia (np. szczotki węglowe, zębatki, uchwyty, etc.)
j. uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego doboru urządzenia, bądź eksploatacji przy niewłaściwych parametrach zasilania.
k. roszczenia związane z regulacją urządzenia, która to regulacja zgodnie z instrukcją obsługi leży w obowiązku Użytkownika.


10. Metabo nie odpowiada tytułem zwrotu potencjalnych utraconych zysków, bądź poniesionych kosztów związanych z uszkodzeniem urządzenia;


11. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.


12. Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja, sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na produkcie z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu zamieszczonych na towarze zabezpieczeń.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza innych uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


ZASTRZEŻENIA I MODYFIKACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA PRZEZ „KOKI POLAND SP. Z O.O.” RĘKOJMI DLA OSÓB PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPU W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ

Spółka „Koki Poland Sp. z o.o.” uprzejmie informuje, że:

 

  • Stosownie do art. 558 § 1 k.c. (zdanie pierwsze): „Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć”. Stosownie do regulacji zawartej w art. art. 5564 k.c. przywołany wyżej przepis można zastosować do umów zawieranych z osobami fizycznymi zawierającymi umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą „gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego”;
  • Mając na względzie wskazane wyżej regulacje uprzejmie informujemy, że zawierając umowę Spółka Koki Poland Sp. z o.o. nie będzie różnicować sytuacji przedsiębiorców i każdy podmiot, niezależnie od wskazanego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innym rejestrze zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej będzie traktowany jak podmiot nie będący konsumentem (podmiot profesjonalny);
  • Do umów zawieranych z udziałem podmiotów dokonujących zakupu w celach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą nie mają zastosowania odnoszące się do konsumentów.

Kontakt

E-Mail: serwis@metabo.pl


Tel:  (91) 579 34 24
Fax: (91) 579 34 20
 

Adres do korespondencji:

Koki Poland Sp. z o.o.
Serwis
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard