Gwarancja

Gwarancja XXL - 3-letnia gwarancja Metabo

 

Zarejestruj produkt na stronie www.metabo-service.com


Nasze elektronarzędzia bardzo długo zachowują sprawność.

A ponieważ rzadko muszą być naprawiane, Metabo stworzyło dla klientów dodatkową gwarancję – gwarancję XXL. Po zarejestrowaniu się zwykła gwarancja zostaje przedłużona na 3 lata. Warunkiem jest przedstawienie dokumentu zakupu wraz z certyfikatem gwarancji XXL, który można uzyskać po rejestracji urządzeń.

Rejestracja jest możliwa w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

 

http://www.metabo-service.com


 

Metabo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

Gwarancją objęte są wyłącznie produkty wprowadzone na rynek przez Metabo Polska Sp. z o.o.

1.      Termin udzielonej gwarancji wynosi:

a.      12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

b.      24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

c.       36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji XXL i na warunkach tego programu.

d.      W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

2.      Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:

a.      Reklamowanego wyrobu z oryginalną tabliczką znamionową.

b.      Oryginału, bądź kopii dowodu zakupu.

c.       Oryginalnej, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (tj. zawierającej nr katalogowy i nr fabryczny wyrobu, jego datę zakupu oraz pieczęć punktu handlowego).

d.      Certyfikatu gwarancji XXL - w przypadku reklamacji tytułem gwarancji 3-letniej.

3.      Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:

a.      Użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, zasadami BHP i przeznaczeniem.

b.      Powstania uszkodzenia na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia.

4.      Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu handlowego, w którym dokonano zakupu, bądź wysłać je za pośrednictwem kuriera bezpośrednio do centralnego serwisu Metabo. Warunki i sposób wysyłki opisane są na stronie www.metabo.pl w zakładce serwis i logistyka.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody powstałe w trakcie transportu, w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Nadawcę;

5.      Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (naprawa na warunkach wynikających z gwarancji, wymiana produktu na nowy, odstąpienie od umowy).

6.      Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie czternastu dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu. Termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zabezpieczenia wymaganych części zamiennych.

Uwaga: brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych kluczowych informacji, może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie sprzętu na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej;

7.      Okres obowiązywania gwarancji na reklamowane urządzenie ulega wydłużeniu o czas, w jakim urządzenie przebywało w dyspozycji Serwisu Metabo;

8.      Gwarancją nie są objęte:

a.      uszkodzenia zgłoszone po okresie gwarancyjnym,

b.      uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,

c.       uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych,

d.      uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia, niezgodnie z instrukcją obsługi,

e.      uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego składowania urządzenia,

f.       uszkodzenia mechaniczne oraz będące wynikiem wpływu ciał obcych,

g.      uszkodzenia będące wynikiem przeciążania urządzenia,

h.      uszkodzenia będące wynikiem pracy niesprawnym urządzeniem,

i.       elementy eksploatacyjne, których wymiana wynika z ich zużycia (np. szczotki węglowe, zębatki, uchwyty, etc.)

j.       uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego doboru urządzenia, bądź eksploatacji przy niewłaściwych parametrach zasilania.

9.      Gwarancja Metabo nie uprawnia Klienta do domagania się zwrotu potencjalnych utraconych zysków, bądź poniesionych kosztów związanych z uszkodzeniem urządzenia;

10   Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

11.   Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja, sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na produkcie z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu zamieszczonych na towarze zabezpieczeń.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza innych uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Dlaczego i jak prawidłowo wypełnić kartę gwarancyjną?

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna sprawia, że szansa uznania realizacji naprawy w ramach gwarancji jest  nieporównywalnie wyższa. Brak karty lub jej błędne wypełnienie najczęściej oznacza, że koszty naprawy musi w 100% ponieść właściciel maszyny. Firma Metabo, dla której Państwa satysfakcja jest kluczowa oczywiście do każdej z takich spraw podchodzić będzie elastycznie i każdy taki przypadek rozpatrywać będzie indywidualnie.

Poniżej zamieszczamy wzór poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, Dział Serwisu Metabo jest do Państwa dyspozycji.

 
Gwarancja XXL

Kontakt:

Metabo Polska Sp. z o.o.
Serwis
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard 

E-Mail: serwis@metabo.pl
Tel:  (91) 579 34 24
Fax: (91) 579 34 20