Odpowiedzialność społeczna

Grupa Metabo jest świadoma odpowiedzialności społecznej i w swojej działalności kieruje się ogólnie obowiązującymi wartościami i zasadami etycznymi, takimi jak uczciwość, prawość, poszanowanie godności ludzkiej, otwartość i brak dyskryminacji na tle religijnym, światopoglądowym, etycznym i płci. Odrzucamy korupcję i łapownictwo oraz opowiadamy się za uczciwą konkurencję. Zrównoważona działalność biznesowa oraz bezpieczeństwo naszych pracowników są integralnym elementem naszej kultury korporacyjnej.

Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania oraz poniższych zasad. Grupa Metabo realizuje te zasady i monitoruje ich przestrzeganie, nawet jeśli wykraczają one poza ogólne wymogi prawne. Również od klientów i dostawców oczekujemy przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania.

Przestrzeganie prawa

Przestrzegamy obowiązujących ustaw i innych regulacji prawnych odnoszących się do firmy, niezależnie od kraju, w którym prowadzimy działalność.

W szczególności przestrzegamy odpowiednich ustaw i przepisów związanych z importem i eksportem, nie tylko w odniesieniu do produktów, ale również do wszystkich rodzajów ładunków i technologii.

Odrzucenie łapownictwa i korupcji

Odrzucamy korupcję i łapownictwo zgodnie z odpowiednią Konwencją ONZ i przepisami krajowymi. Stosownie propagujemy transparentność, uczciwość oraz odpowiedzialne zarządzanie i kontrolę.

Uczciwa konkurencja

Stosujemy czyste i uznane praktyki biznesowe, a także działamy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, profesjonalizmu i wysokiej jakości pracy.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Zapewniamy przestrzeganie przepisów prawa pracy i zatrudnienia.

Chronimy naszych pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy i promujemy działania na rzecz zdrowia.

Płace, świadczenia socjalne i czas pracy spełniają co najmniej standardom i wymogom prawnym danego kraju.

Zgodność z prawami podstawowymi i prawami człowieka

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw podstawowych i Międzynarodowej Karty Praw Człowieka. Nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, poglądy polityczne, religię lub światopogląd. Przestrzegamy zasady równości szans.

 

Opowiadamy się za zakazem wszelkiego rodzaju pracy przymusowej. Ponadto chronimy naszych pracowników przed karami cielesnymi oraz przed molestowaniem i przemocą fizyczną, seksualną, psychologiczną i werbalną.
 

Zobowiązujemy się do ochrony i gwarancji prawa do wolności poglądów, słowa i zrzeszania się.
 

Przestrzeganie zakazu pracy dzieci i wymogów prawnych dotyczących minimalnego wieku pracowników uznajemy za swój obowiązek i oczywistość..

Ochrona środowiska

Nasze produkty, usługi i procesy są zaprojektowane w sposób zgodny z praktykami przyjaznymi dla środowiska. We wszystkich naszych lokalizacjach przestrzegamy przepisów ochrony środowiska i odpowiedzialnie wykorzystujemy zasoby naturalne.