EU-forordning nr. 1907/2006 (REACh)

Å overholde lover og regler er en selvfølge for oss som kjent, tysk merkeprodusent. Slik REACh definerer det er vi en „nedstrømsbruker“. Dvs. at vi leverer "sammensetninger" og "produkter".


Konkret innebærer det at:

 

  • Art. 33 i forordning 1907/2006 (REACh) pålegger en spesiell informasjonsplikt for distributører av produkter (maskiner, tilbehør, komponenter og reservedeler) som inneholder en konsentrasjon av ett eller flere såkalte "stoffer med svært uønskede egenskaper" som er høyere enn 0,1 vekt%. ECHA (European chemicals agency) fører den såkalte "kandidatlisten" over spesielt uønskede stoffer.
  • Vi oppfyller selvfølgelig informasjonsplikten vi har iht. art. 33.
  • Leverandørene våre har informert oss om at registreringen av de substansens som står oppført i vedlegg 14 ble gjort i tide.
  • Med dagens kunnskapsnivå inneholder ingen av produktene våre andeler av stoffene som står oppført i vedlegg 17, som ville hindre distribusjon av produktet.
  • Sikkerhetsdatablader og -anvisninger kan du få hos vår kundeservice eller på nettsiden som behandler sikkerhetsinformasjon.

Iht. aktuell informasjon inneholder tilnærmet alle Metabo-produkter komponenter med bly (CAS-Nr. 7439-92-1) som legeringselement, f.eks. i stål eller kobber, i konsentrasjoner som er større enn 0,1 vekt%. Bruken av dette stoffet skjer iht. gjeldende unntaksregler. Helse og miljø settes ikke i fare når produktene brukes forskriftsmessig. Sikkerhetsanvisninger kreves ikke.

 

Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg kontakte oss på product-compliance@metabo.de.


Informasjon om kasting av batterier og utrangert elektronisk utstyr

Miljøvennlige produkter er forankret i vår "Mission statement" og vår "Code of Conduct". Som renommert merkevareprodusent er det en selvfølge at vi oppfyller alle forpliktelser vi har iht. EU-retningslinjen 2012/19/EU (WEEE).

 

  • Våre elektriske verktøy er merket med "overkrysset avfallsbeholder"-symbolet. Det betyr at utrangert elektrisk utstyr ikke skal kastes som restavfall.
  • Forbrukerne oppfordres til å ta gjenstandene med til et godkjent, offentlig deponi, en Metabo-forhandler eller Metabos kundeservice (uten kostnad).
  • Hvis utstyret kastes på et offentlig deponi, skal eventuelle batterier tas ut og leveres inn separat.
  • Utrangerte maskiner inneholder viktige råstoffer som kan gjenvinnes i et lukket system.


Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg kontakte oss på product-compliance@metabo.de.


Viktig informasjon om bruk av litium batterier i våre batteri maskiner

Bruk alltid bare originale batterier/ladere fra Metabo eller en av CAS-partnerne våre. De er konsipert for bruk i våre egne og CAS-partnernes batteriapparater og ivaretar ytelse og sikkerhet.

Vi kan ikke garantere sikkerhet eller effekt hvis det brukes andre typer batterier/ladere enn de vi selv eller CAS-partnerne våre produserer. Det gjelder også hvis batteriet/laderen åpnes eller originaltilstanden på noen måte forandres.

Bruk av batterier/ladere som ikke er produsert av oss eller en av CAS-partnerne våre (eksterne batterier) kan innebære alvorlige sikkerhetsrisikoer, som f.eks. brann- eller eksplosjonsfare.

Vi gjør også oppmerksom på at bruk av andre systemer gjør at alle krav om garanti eller erstatning i forbindelse med produktene opphører.


Sikkerhetsanbefalinger


Litium batteri maskiner

Sikkerhetsanbefalinger for transport og håndtering av Li-ion batterier

Li-ion batterier har høy energitetthet og er derfor velegnet til mobil bruk. Systemet inneholder integrerte sikkerhetsmekanismer som sikrer produkt og arbeid. Den høye energitettheten krever ekstra forebyggende tiltak og regler for håndtering og transport av batteriene.

Her finner du sikkerhetsanbefalinger og informasjon om li-ion batterier:


Slipeverktøy

Sikkerhetsanbefalinger for riktig bruk av slipeverktøy