Helse, miljø, sikkerhet

Sirkulær økonomi og bærekraft

 • Levetid (durability)
  En vesentlig kvalitet ved alle Metabo-produkter er den lange levetiden. Hvert produkt må oppfylle bestemte minstekrav.
 • Må kunne repareres (repairability)
  Alle Metabo-produkter kan repareres. Vi sikrer tilgang til reservedeler i minst 8 år etter at serieproduksjonen avsluttes.
 • Må kunne brukes på nytt (re-use)
  Batteriene kan tas ut av alle batterimaskiner. Dermed kan alle komponenter brukes igjen.
 • Må kunne resirkuleres (recyclability)
  Alle Metabo-produkter og -forpakninger kan resirkuleres.
 • Bruk av resirkulert materiale (recycled material)
  Emballasje, spesielt i kartong, er stort sett produsert i resirkulert materiale. I den grad det ikke påvirker kravene til sikkerhet og kvalitet, brukes det metaller og plastmaterialer som er gjenvunnet.

 • Kritiske råstoffer (conflict minerals)
  Metabo oppfyller kravene i (EU) 2017/821 og Dodd-Frank-Act.

 • Effektivitet (energy and material efficiency)
  På området energieffektivitet kjennetegnes Metabo-produktene av svært god effekt. Materialeffektiviteten gir seg bl.a. utslag i vektoptimalisering av de håndholdte produktene

   

EU-forordning nr. 1907/2006 (REACh)

Å overholde lover og regler er en selvfølge for oss som kjent, tysk merkeprodusent. Slik REACh definerer det er vi en „nedstrømsbruker“. Dvs. at vi leverer "sammensetninger" og "produkter".


Konkret innebærer det at:

 

 • Art. 33 i forordning 1907/2006 (REACh) pålegger en spesiell informasjonsplikt for distributører av produkter (maskiner, tilbehør, komponenter og reservedeler) som inneholder en konsentrasjon av ett eller flere såkalte "stoffer med svært uønskede egenskaper" som er høyere enn 0,1 vekt%. ECHA (European chemicals agency) fører den såkalte "kandidatlisten" over spesielt uønskede stoffer.
 • Vi oppfyller selvfølgelig informasjonsplikten vi har iht. art. 33.
  Produkter som inneholder ett eller flere SVHC er oppgitt til SCIP-databasen.
 • Leverandørene våre har informert oss om at registreringen av de substansens som står oppført i vedlegg 14 ble gjort i tide.
 • Med dagens kunnskapsnivå inneholder ingen av produktene våre andeler av stoffene som står oppført i vedlegg 17, som ville hindre distribusjon av produktet.
 • Sikkerhetsanvisninger finner du i Metabo-serviceportal.

Iht. aktuell informasjon inneholder tilnærmet alle Metabo-produkter komponenter med bly (CAS-Nr. 7439-92-1) som legeringselement, f.eks. i stål eller kobber, i konsentrasjoner som er større enn 0,1 vekt%. Bruken av dette stoffet skjer iht. gjeldende unntaksregler. Helse og miljø settes ikke i fare når produktene brukes forskriftsmessig. Sikkerhetsanvisninger kreves ikke.

 

Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg kontakte oss på product-compliance@metabo.de.


Informasjon om kasting av batterier og utrangert elektronisk utstyr

Miljøvennlige produkter er forankret i vår "Mission statement" og vår "Code of Conduct". Som renommert merkevareprodusent er det en selvfølge at vi oppfyller alle forpliktelser vi har iht. EU-retningslinjen 2012/19/EU (WEEE).

 

 • Våre elektriske verktøy er merket med "overkrysset avfallsbeholder"-symbolet. Det betyr at utrangert elektrisk utstyr ikke skal kastes som restavfall.
 • Forbrukerne oppfordres til å ta gjenstandene med til et godkjent, offentlig deponi, en Metabo-forhandler eller Metabos kundeservice (uten kostnad).
 • Hvis utstyret kastes på et offentlig deponi, skal eventuelle batterier tas ut og leveres inn separat.
 • Utrangerte maskiner inneholder viktige råstoffer som kan gjenvinnes i et lukket system.
   

Metabo Norge AS har medlemsskap i AS Batteriretur for innsamling og gjenvinning av batterier, samt Renas AS for andre produkter.


Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg kontakte oss på product-compliance@metabo.de.


Viktig informasjon om bruk av litium batterier i våre batteri maskiner

Bruk alltid bare originale batterier/ladere fra Metabo eller en av CAS-partnerne våre. De er konsipert for bruk i våre egne og CAS-partnernes batteriapparater og ivaretar ytelse og sikkerhet.

Vi kan ikke garantere sikkerhet eller effekt hvis det brukes andre typer batterier/ladere enn de vi selv eller CAS-partnerne våre produserer. Det gjelder også hvis batteriet/laderen åpnes eller originaltilstanden på noen måte forandres.

Bruk av batterier/ladere som ikke er produsert av oss eller en av CAS-partnerne våre (eksterne batterier) kan innebære alvorlige sikkerhetsrisikoer, som f.eks. brann- eller eksplosjonsfare.

Vi gjør også oppmerksom på at bruk av andre systemer gjør at alle krav om garanti eller erstatning i forbindelse med produktene opphører.


Sikkerhetsanbefalinger


Litium batteri maskiner

Sikkerhetsanbefalinger for transport og håndtering av Li-ion batterier

Li-ion batterier har høy energitetthet og er derfor velegnet til mobil bruk. Systemet inneholder integrerte sikkerhetsmekanismer som sikrer produkt og arbeid. Den høye energitettheten krever ekstra forebyggende tiltak og regler for håndtering og transport av batteriene.

Her finner du sikkerhetsanbefalinger og informasjon om li-ion batterier:


Slipeverktøy

Sikkerhetsanbefalinger for riktig bruk av slipeverktøy

Sikkerhetsinformasjon

Diamantskiver

Harpiks slipeskiver

Lamellskiver fiberslipeskiver

Sandblåsemidler


Emballasje

Forordning 94/62/EC (PPWD)

 • Produkt- og transportforpakningene på produktene våre oppfyller kravene i EU-retningslinje om forpakninger og avfall fra forpakninger.
 • Forpakningene våre inneholder ingen forbudte substanser og kan tilføres den nasjonale avfallshåndteringen.
 • Pakningene er produsert i resirkulerbart materiale.
 • Pakninger som består av flere komponenter er lette å dele opp.
 • Kartongemballsje består stort sett av resirkulert materiale.
 • Produktforpakninger er iht. PPWD merket med emballasjematerialet som er brukt og symboler for riktig avfallsortering.

Metabo Norge AS har medlemsskap i Grønt Punkt Norge AS for innsamling og gjenvinning av emballasje.


Deponering av emballasje

Eksemplene nedenfor på forpakningstyper hjelper når de forskjellige komponentene og materialene skal sorteres.
Riktig sortering og deponering er viktig for at den lokale gjenvinningen skal fungerer best mulig.
Regionale deponeringsforskrifter må følges.

Kartong/papir

Kartong/papir

Kartong/papir

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Kartong/papir

Kartong/papir

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Aluminium

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Metaller

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer

Plastmaterialer

Kartong/papir

Plastmaterialer