Sosialt ansvar

Vi i Metabo-gruppen er svært bevisste på det sosiale ansvaret vi har og har klare etiske retningslinjer for alt vi gjør - spesielt gjelder dette integritet, rettferdighet, respekt for menneskets verdighet, åpenhet og ikke-diskriminering av religion, livssyn, kjønn eller etikk. Vi avviser alle former for korrupsjon og bestikkelser og står for en rettferdig konkurranse. Bærekraftig business er en vesentlig del av bedriftskulturen vår, sammen med å ivareta medarbeidernes helse og arbeidssikkerhet.
 

Ansvaret for å overholde denne adferdskodeksen og de grunnleggende retningslinjene som følger av den er felles for alle medarbeidere. Metabo-gruppen lever etter denne bedriftsfilosofien og påser at den overholdes, selv når reglene den inneholder langt overstiger det loven krever av oss. Men det er like viktig for oss at kravene vi stiller til oss selv i adferdskodeksen også etterkommes av kunder og leverandører.

Ingen bestikkelser eller korrupsjon

Vi avviser alle former for korrupsjon og bestikkelser slik de defineres av FN og i nasjonalt lovverk.

Vi støtter transparens, intergre handlinger, ansvarsbevisst ledelse og kontroll i bedriften.

Fri konkurranse

Vi følger god og anerkjent forretningsskikk, støtter fri konkurranse og strever etter å arbeide profesjonelt og med høy kvalitet.

Arbeids- og helsevern

Vi sikrer at arbeidervern- og helselovgivning overholdes.
 

Vi beskytter våre ansatte mot farer på arbeidsplassen og støtter helsefremmende tiltak.
 

Lønninger, sosiale ytelser og arbeidstid tilsvarer minst det som kreves iht. lokale normer og krav.

Grunnleggende menneskerettigheter

Vi arbeider for å overholde grunnleggende rettigheter og den internasjonale menneskerettighetserklæringen og tolerer ingen form for diskriminering på grunnlag av nasjonal eller etnisk avstamming, sosial bakgrunn, helse, handikap, seksuell legning, alder kjønn, politisk oppfatning, religion eller verdensanskuelse. Vi støtter full sjanselikhet for alle.

 

Forbudet mot alle typer tvangsarbeid støttes fullt ut. Vi beskytter våre ansatte mot korporlig straff og mot psykisk, seksuell, fysisk eller verbal belastning eller misbruk.
 

Vi setter oss inn for beskyttelse og opprettholdelse av retten til meningsfrihet, fri meningsytring og foreningsfrihet.
 

Det er en selvfølge at vi overholder forbud mot barnearbeid og følger lovens bestemmelser om minstealder for de ansatte.

Miljøvern

Produktene, tjenestene og prosessene våre er utformet med fokus på miljøvern. Vi respekterer miljøkravene der vi er representert og vi er bevisste det ansvaret vi har i omgang med naturlige ressurser.