Social Responsibility (társadalmi felelősségtudat)

Mi, a Metabo Csoport, a társadalmi felelősségünk tidatában kereskedelmünket az általános érvényű etikai értékek és elvek, mindenekelőtt az integritás, az igazságosság, az emberi méltóság tisztelete, a nyitottság és a vallásból, a világnézetből adódó, vagy nemi és etikai diszkrimináció elutasítása jegyében bonyolítjuk le. Elutasítjuk a korrupciót és a megvesztegetést és a fair verseny mellett küzdünk. A fenntartható gazdálkodás éppolyan fontos része a vállalati kultúranknak, mint a munkatársaink egészségének védelme és a munkavédelem.
 

Ezen viselkedési kódex és a következő alapelvek betartására irányuló felelősség minden munkatársunk felé nézve kötelező. A Metabo Csoport megéli ezeket az alapelveket és ellenőrzi azok betartását, akkor is, ha a szabályok, amelyeket mi állítottunk fel, meghaladják a törvényben előírtakat. Éppilyen fontos számunkra, hogy a viselkedési kódexünkben felsorolt követelményeket az ügyfeleinkkel és a beszállítóinkkal is betartassuk.

A törvények betartása

Betartjuk az érvényes törvényeket és egyéb jogszabályokat, amelyek mértékadóak a vállalkozások számára, függetlenül attól, mely országban tevékenykedünk.
 

Különös tekintettel az import-export területén érvényes idevonatkozó törvényekre és előírásokra, nem csak a termékekkel összefüggésben, hanem a fuvarok és technológia minden területén.

Elutasítjuk a korrupciót és a megvesztegetést

Elutasítjuk a korrupciót és a megvesztegetéseket az erre vonatkozó UN-konvenció és nemzeti szabályozások értelmében.

Megfelelő forájú áttekinthetőségre törekszünk, feddhetetlen kereskedelemre és a vállalkozás felelősségteljes vezetésére és ellenőrzésére.

Fair verseny

Tiszta és elismert üzleti gyakorlatot folytatunk, professzionális fellépésre és minőségileg magas szinvonalú munkavégzésre törekszünk.

Munka- és egészségvédelem

Garantáljuk a munka- és foglalkoztatási törvények betartását.
 

Védjük a munkatársainkat a munkahelyi veszélyeztetéstől és támogatjuk az egészségmegőrzési intézkedéseket.
 

A fizetések, a szociális juttatások és a munkaidő legalább a helyi törvényekben megfogalmazott normáknak és követelményeknek felelnek meg.

Az alapvető és emberi jogok betartása

Kiállunk az alapvető jogok, valamint a nemzetközi Emberi Jogok Chartája betratásáért, és nem tolerálunk semmilyen nemzeti és etnikai hovatartozásból, , szociális származásból, egészségi állapotból, fogyatékosságból, szexuális hovatartozásból adódó, vagy életkorra, nemi hovatartozásra, politikai véleményre, vallásai vagy világszemléleti hovatartozásra vonatkozó diszkriminációt. Kiállunk az esélyegyenlőség mellett.

 

Támogatjuk a mindennemű kényszermunka betiltását. Ezen túlmenően védjük munkatársainkat a testi büntetésektől, valamint fizikai, szexuális, pszichikai vagy verbális zaklatástól és visszaélésektől.
 

Kiállunk a véleményszabadságra, a szabad véleménynyílvánításra, valamint az egyesülési szabadságra vonatkozó jogok védelme és betartása mellett.
 

A gyermekmunka tilalmának betartása, valamint a munkatársaink minimális életkorára vonatkozó törvényes előírások figyelembe vétele számunkra kötelező érvényű és magától értetődő.

Környezetvédelem

Termékeink, szolgáltatásaink és eljárásaink a környezetkímélő gyakorlatok betartásán alapulnak. Minden olyan székhelyen, ahol működünk, tiszteletben tartjuk a környezetvédelmi követelményeket és a természetes tartalékokkal felelősségteljesen bánunk.