Social responsibility

“Metabo” grupas ietvaros veicinām sociālās atbildības izpratni un tādēļ mūsu tirdzniecība atbilst vispārējām ētiskajām vērtībām un principiem, jo īpaši uzticamībai, godīgumam, pašcieņai, atvērtībai, kā arī tolerancei pret reliģiju, pasaules uzskatiem, dzimumu un ētiku. Mēs esam pret korupciju, kukuļdošanu un atbalstām godīgu konkurenci. Ilgtspējība ir svarīga mūsu uzņēmējdarbības sastāvdaļa papildus darbinieku veselībai un darba drošībai.
 

Visi mūsu darbinieki uzņemas atbildību par šī rīcības kodeksa un turpmāko pamatnosacījumu ievērošanu. “Metabo” grupa strādā ar šiem pamatnosacījumiem un ievēro tos arī tad, ja nosacījumi, ko esam apņēmušies ievērot, ir stingrāki par likumdošanā norādītajām prasībām. Ar mūsu rīcības kodeksu cenšamies iedvesmot arī mūsu klientus un piegādātājus.

Darbība saskaņā ar likumdošanu

Mēs neatkarīgi no darbības valsts ievērojam ar uzņēmējdarbību saistīto, spēkā esošo likumdošanu un tiesiskās normas.
 

Importējot un eksportējot, spēkā esošo likumdošanu un noteikumus ievērojam ne tikai saistībā ar izstrādājumiem, bet arī attiecībā uz visa veida kravām un tehnoloģiju.

“Nē” kukuļdošanai un korupcijai

Mēs saskaņā ar attiecīgo ANO konvenciju un valsts noteikumiem iestājamies pret korupciju un kukuļdošanu.

Tādēļ piemērotā veidā nodrošinām caurspīdīgu un izsekojumu uzņēmuma darbību kā arī atbildīgu uzņēmuma vadību un kontroli.

Godīga konkurence

Mēs atbalstām godīgus un atzītus uzņēmējdarbības veidus, kā arī godīgu konkurenci, tādēļ koncentrējamies uz profesionālu rīcību un kvalitatīvi paveiktu darbu.

Darba drošība un veselības aizsardzība

Mēs nodrošinām darba drošības un nodarbinātības likumu ievērošanu.
 

Mēs nodrošinām darbinieku aizsardzību darba vietā un atbalstām veselības veicināšanas pasākumus.
 

Atalgojums, sociālās iemaksas un darba laiks atbilst vismaz vietējiem likumdošanas standartiem un prasībām.

Atbilstība pamattiesībām un cilvēktiesībām

Mēs atbalstām pamattiesību, kā arī Starptautiskās cilvēktiesību hartas ievērošanu un esam pret visa veida diskrimināciju nacionālās vai etniskās izcelsmes, sociālās izcelsmes, veselības stāvokļa, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma, dzimuma, politisko uzskatu, reliģijas vai pasaules uzskatu dēļ. Mēs atbalstām iespēju vienlīdzību.

 

Taču mēs atbalstām visa veida piespiedu darba aizliegumu. Turklāt mēs atbalstām darbinieku aizsardzību no fiziskiem soda veidiem, kā arī fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas un verbālas vardarbības vai neatbilstošas rīcības.
 

Mēs iestājamies par tiesībām uz viedokļa brīvību un to aizsardzību, brīvu viedokļa izteikšanu kā arī uz tiesībām veidot apvienības.
 

Mūsu uzņēmums kā pašu par sevi saprotamu uztver arī aizliegumu nodarbināt bērnus, kā arī juridiskos nosacījumus par minimālo darbinieku vecumu.

Apkārtējās vides aizsardzība

Mūsu izstrādājumi, pakalpojumi un procesi ir orientēti uz apkārtējai videi nekaitīgu darba praksi. Katrā valstī, kurā atrodas mūsu uzņēmums, ievērojam apkārtējās vides aizsardzības prasības un atbildīgi rīkojamies ar dabīgajiem resursiem.