Regulai (EK) Nr. 1907/2006(REACh)

Likumu un noteikumu ievērošana mums kā populāram vācu zīmola ražotājam ir pašsaprotama. REACh izpratnē mēs esam “Nākamā tirgus posma lietotājs”. Saskaņā ar to mēs piegādājam “Izstrādājumus” un “Ražojumus”.


Tas nozīmē turpmāko:

 

  • Saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACh) 33. pantu ražotājiem, kuru izstrādājumi (iekārtas, piederumi, kā arī konstrukcijas un rezerves daļas), satur vienu vai vairākas no tā dēvētajām īpaši bīstamajām vielām (SVHC) ar koncentrāciju virs 0,1 masas %, ir pienākums par to informēt lietotāju. Par īpaši bīstamajām atzītās vielas Eiropas ķīmisko ielu aģentūra (ECHA) apkopo tā dēvētajā kandidātu sarakstā.
  • Līdz ar to ir dabīgi, ka mēs saskaņā ar 33. pantu uzņemamies pienākumu nodrošināt informāciju lietotājiem.
  • Atbilstoši mūsu piegādātāju iesniegtajai informācijai pieņemam, ka 14. Pielikumā uzskaitīto vielu reģistrācija ir veikta laicīgi.
  • Saskaņā ar jaunāko pieejamo informāciju, neviena no mūsu precēm nesatur 17. pielikumā uzskaitītās vielas, kas aizliegtu šo preču tirgošanu.
  • Drošības datu lapas un drošības norādes saņemsiet no mūsu izplatītāja vai arī mūsu tīmekļa lapā “Drošības informācija”.

Saskaņā ar pieejamo informāciju gandrīz visi Metabo izstrādājumi satur detaļas, kurās kā leģējuma elements tiek izmantots svins (CAS Nr. 7439-92-1), piem., tēraudā vai varā, ar koncentrāciju, kas pārsniedz 0,1 masas %. Šīs vielas lietošana atbilst spēkā esošajiem izņēmuma noteikumiem. Lietojot izstrādājumus atbilstoši paredzētajam mērķim, netiek radīts kaitējums veselībai vai apkārtējai videi. Drošības norādes nav nepieciešamas.

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar product-compliance@metabo.de.


Informācija par akumulatoru un veco elektroierīču utilizāciju

Apkārtējai videi nekaitīgas preces ir mūsu vadības pamatnosacījums un atbilst mūsu darbības pamatprincipiem. Līdz ar to mēs kā populāra zīmola ražotājs , protams, ievērojam Eiropas direktīvu 2012/19/ES (WEEE).

 

  • Mūsu elektroinstrumenti ir marķēti ar pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbolu. Tas nozīmē, ka nolietotās elektroierīces nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
  • Patērētāji tiek lūgti šādas ierīces utilizēt apkārtējai videi nekaitīgā veidā, tās bez samaksas nododot atbilstošā publiskajā savākšanas punktā vai Metabo servisā.
  • Utilizējot ierīces komunālajā savākšanas vietā, akumulatora ierīcēm, lūdzu, izņemiet akumulatoru – to, lūdzu, utilizējiet atsevišķi un apkārtējai videi draudzīgā veidā.
  • Vecās elektroierīces satur vērtības izejvielas, kuras var atkārtoti izmantot otrreizējā pārstrādē.


Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar product-compliance@metabo.de.


Svarīga informācija par li-ion akumulatoru izmantošanu mūsu akumulatoru ierīcēs

Izmantojiet tikai mūsu ražotos oriģinālos akumulatorus/lādētājus vai mūsu CAS /Cordless Alliance System/ partneru akumulatorus/lādētājus. Tie ir paredzēti izmantošanai mūsu, kā arī mūsu CAS partneru akumulatora ierīcēs un nodrošina visaugstāko veiktspēju un drošību.

Mēs nevaram uzņemties atbildību ne par drošību, ne par veiktspēju, ja tiek izmantoti citi, nevis mūsu ražotie oriģinālie akumulatori/lādētāji vai mūsu CAS partneru akumulatori/lādētāji. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja akumulatori/lādētāji ir tikuši atvērti vai kaut kādā veidā pārveidoti un neatbilst sākotnējam stāvoklim.

Tādu akumulatoru vai lādētāju izmantošana, ko neesam ražojuši mēs vai mūsu CAS partneris (citu ražotāju akumulatori un lādētāji), var radīt būtiskus drošības riskus, piemēram, izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

Turklāt mēs norādām, ka citu ražotāju sistēmu izmantošanas gadījumā tiek zaudētas jebkādas garantijas tiesības un iespējamās garantijas prasības attiecībā uz mūsu produktiem.


Drošības ieteikumi


Litija jonu akumulatoru ierīces

Litija jonu akumulatoru transportēšanas un lietošanas drošības norādes

Litija jonu akumulatoru īpaši augstais enerģijas blīvums ir īpaši piemērots mobilai ekspluatācijai. Sistēmā jau iekļautie daudzie drošības mehānismi garantē izstrādājuma drošību un papildus nodrošina arī drošu darbu. Akumulatoru transportēšanas un lietošanas laikā, to lielais enerģijas daudzums rada vajadzību pēc papildu darbībām un ir spēkā nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.

Šeit jūs atradīsiet informāciju un drošības norādes par litija jonu akumulatoriem:


Slīpēšanas instrumenti

Drošības ieteikumi pareizai slīpēšanas instrumentu lietošanai

Lietošana

Drošības informācija

Dimanta griezējdiski

Ar sintētiskiem sveķiem saistīti slīpēšanas līdzekļi

Lameļu slīpēšanas diski Šķiedru slīpēšanas diski

Līdzeklis apstrādei ar smilšu strūklu