Juridiskie paziņojumi

Juridiskie paziņojumi

© Copyright 2023 Metabowerke GmbH (Metabo)

Lietošanas nosacījumi

Šos informācijas un komunikācijas pakalpojumus jums nodrošina Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Piekļūstot šai informācijai un pakalpojumiem, lietotājs bez ierobežojumiem un ierunām piekrīt šādiem lietošanas nosacījumiem:

Autortiesības — visas tiesības paturētas.

Uz šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju (tekstu, attēliem, grafikām, animācijām, plašsaziņas līdzekļu objektiem, kā arī to izvietojumam) attiecas autortiesību aizsardzība un citi aizsardzības likumi.

Šo tīmekļa lapu saturs nedrīkst komerciālos nolūkos tikt kopēts, mainīts vai izplatīts trešajām personām bez Metabo piekrišanas. Īpaši pavairošana, tulkošana un glabāšana un apstrādāšana citos elektroniskos plašsaziņas līdzekļos nav atļauta.

Dažas tīmekļa lapas satur attēlus, tekstus vai plašsaziņas līdzekļu objektus, uz ko attiecas trešo personu autortiesības. Piemēram:

Apple, Apple logo un App Store zīmols ir ASV un citās valstīs kā arī reģionos reģistrētā uzņēmuma “Apple Inc.” preču zīmes. App Store ir “Apple Inc.” pakalpojuma zīmols.

Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.

Prečzīmes

Ja nav norādīts citādi, visas Metabo tīmekļa vietnē atrodamās prečzīmes ir aizsargātas ar prečzīmju tiesībām. Tas attiecas īpaši uz Metabo prečzīmēm, uzņēmuma logotipiem un citām emblēmām. Šajās tīmekļa lapās izmantotās prečzīmes un vizuālā tēla elementi ir Metabowerke GmbH, Deutschland intelektuālais īpašums.

Atbildības izslēgšana

Šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija tika izstrādāta, ievērojot visaugstākos iespējamos rūpības standartus.  Tomēr mēs nevaram garantēt izvietotās informācijas nevainojamību un precizitāti.

Metabo tādējādi neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies tieši vai netieši no šajā tīmekļa vietnē atrodamās informācijas izmantošanas.

Metabo ir atbildīgs tikai par tādiem zaudējumiem, kas ir cēlušies saistībā ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu, kas ir radušies apzinātas darbības vai rupjas neuzmanības rezultātā.

Gadījumā, kad saistībā ar tirdzniecības kodeksu ir iesaistīts komersants un zaudējumi ir radušies apzinātas darbības vai rupjas neuzmanības rezultātā, Metabo atbildība ir ierobežota līdz paredzamiem un parasti jau radītiem zaudējumiem, izņemot gadījumā, kad notikusi pārdevēja institūciju apzināta darbība vai bezdarbība vai kad tās ir vainojamas pie nozīmīgu līgumsaistību pārkāpšanas. Metabo atbildība saistībā ar atbildību par produktu, kā arī garantijas solījumu, netiek skarta.  Minētie atbildības ierobežojumi nav piemērojami dzīvības, miesas vai veselības bojājumu gadījumā.

Šī tīmekļa vietne satur attālinātus savienojumus ar trešo personu piedāvājumiem ar ārējo saišu starpniecību. Metabo neiejaucas šo savienoto piedāvājumu saturā, tādējādi mēs neuzņemamies atbildību par šo saturu.

Ja mēs konstatēsim vai citi mums norādīs, ka mūsu tīmekļa vietnē atrodama saite uz tīmekļa vietni ar nelikumīgu saturu, tad mēs šo savienojumu savu iespēju robežās pārtrauksim.

Spēkā esamība

Uz lietošanas nosacījumiem attiecas Vācijas likums, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.  Strīdu, kas attiecas uz šo tīmekļa vietni, jurisdikcija ir Nirtingene.

Ja kāds šo lietošanas nosacījumu noteikums pārstāj stāties spēkā, tas neskar pārējo noteikumu spēkā esamību.

Juridiskie paziņojumi par datu aizsardzību:

Paziņojumi par datu aizsardzību ir atrodami mūsu Informācijā par datu aizsardzību