METABO GARANTII

METABO GARANTII

Kõiki Metabo elektrilisi tööriistu testitakse ja kontrollitakse hoolikalt ning nad läbivad vastavalt Metabo kvaliteedi tagamise süsteemile range kontrolli. Metabo tööriistadele antakse laitmatu valmistamise ja kvaliteetsete materjalide kasutamise kohta garantii vastavalt alljärgnevatele garantiitingimustele.
Lisaks saab kompressori ostja paagi roostetamisvastase garantii 10-aastaks.
Seaduslikke garantiinõudeid kahjustamata annab Metabo Teie riigi seaduste kohase, vähemalt 1 aasta pikkuse, garantii alates seadme lõpptarbijale müümise kuupäevast.

Garantii kehtib eranditult ainult nende puuduste kohta, mille põhjuseks on materjali- või valmistusvead. Et garantiinõue tunnistataks kehtivaks, tuleb esitada ostukuupäevaga varustatud originaal-müügidokument. Garantiiremonti tohivad eranditult teha ainult volitatud Metabo garantiiteenindustöökojad.

Garantii ei kehti, kui seadet on ebaõigesti kasutatud, nagu näiteks seadme ülekoormamine või mitteettenähtud tööotsakute kasutamine, ülemäärase jõu rakendamine, samuti kui seadmele tekitatud kahjustused on põhjustatud välistest mõjuritest või võõrkehadest (näiteks liiv või kivid), kasutusjuhendi mittejärgimisest (näiteks ühendamine vale pinge või vooluliigiga vooluvõrku), kokkupanemisjuhiste eiramisest või normaalsest kulumisest. Samuti ei kehti garantii nende seadmete kohta, mida on osaliselt või täielikult lahti monteeritud.

METABO GARANTII VARUOSADELE

Metabo garanteerib, et 8 aasta jooksul pärast mingi seadmetüübi tootmise lõpetamist on saadaval selle varuosad.

METABO KLIENDITEENINDUS

Metabo tööriistad on konstrueeritud pidevaks töötamiseks rasketes tingimustes. Tööriista kasutuskestvus sõltub aga väga olulisel määral ka Teist enesest. Palun järgige kasutusjuhendis esitatud juhiseid ja ohutusnõudeid. Mida heaperemehelikumalt Te oma Metabo tööriista käsitsete, seda kauem on see heas töökorras.

Kui tekib vajadus tööriista remontida, on Teie käsutuses Metabo klienditeenindus. Selleks on Teil 3 võimalust:

1. Toimetada oma tööriist Metabo müügifirmasse.2. Saata oma tööriist Metabo teeninduskeskusesse.3. Tellida vajalikud varuosad Metabo müügifirmast või Metabo teeninduskeskusest.

Palun pange sealjuures tähele, et elektrilisi tööriistu tohivad parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrispetsialistid.