Juriidilised märkused

Juriidilised märkused

© Copyright 2023 Metabowerke GmbH (Metabo)

Kasutustingimused

Käesolevat teabe- ja sideteenust osutab teile Metabowerke GmbH (Metabo), postkast1229, D-72602 Nürtingen.

Toote kasutuselevõtmisega aktsepteerib kasutaja piiranguteta ja reservatsioonideta alljärgnevid kasutustingimusi:

Autoriõigus - kõik õigused kaitstud.

Kogu käesoleval veebilehel esitatud teabele (tekst, pildid, graafikud, animatsioonid, meediumiobjektid ja nende kujundus) kehtib autorikaitseseaduse ja muude kaitseseaduste kaitse.

Nende lehekülgede sisu ei tohi ilma Metabo loata kommertseesmärgil kopeerida, muuta ega kolmandatele isikutele juurdepääsetavaks muuta. Eelkõige paljundamine, tõlkimine ning salvestamine ja töötlemine muude elektrooniliste vahendite abil ei ole lubatud.

Väljaande mõned leheküljed sisaldavad pilte, tekste või meediumiobjekte, mille kohta kehtib kolmandate isikute autoriõigus. Näiteks:

Apple, Apple´i logo ja App Store Badge on Apple Inc. kaubamärgid, registreeritus U.S.-as ja teistes riikides ja regioonides. App Store on Apple Inc. teeninduse märk.

Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik kaubamärgid Metabo veebilehel kaitstud kaubamärgiseadusega. See kehtib eelkõige Metabo kaubamärkide, kaubamärgilogode, firmalogode ja muude embleemide kohta. Nndel lehekülgedel kasutatud kaubamärgid ja kujunduselemendid on Metabowerke GmbH (Saksamaa) intellektuaalne omand.

Vastutuse välistamine

Käesoleval veebilehel esitatav teave koostati parima võimaliku hoolikusega. Sellest hoolimata ei ole meil võimalik tagada esitatud teabe täpsust ja selles vigade puudumist.

Metabo välistab seetõttu igasuguse vastutuse kahju eest, mis tekib otseselt või kaudselt käesoleval veebilehel esitatud teabe kasutamisest.

Metabo vastutab käesoleva veebilehe kasutamisega seoses ainult sellise kahju eest, mis on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel.

Juhul, kui teie puhul on tegemist kaupmehega HGB tähenduses ja kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, on Metabo vastutus piiratud prognoositavate, tüüpiliselt esinevate kahjudega, kui ei ole tegemist müüja organite tahtliku käitumise või hooletusega või kui ei ole tegemist lepingulise kohustuse olulise rikkumisega. Tootevastutusest ja garantiilepingust tulenev Metabo vastutus jääb kehtima. Nimetatud vastutuse piirangud ei kehti ka juhul, kui ohus on toote kasutaja elu või tervis.

Käesolev veebileht sisaldab peale selle seosed kolmandate isikute pakkumistega väliste linkide kaudu. Nende seotud pakkumiste sisu üle puudub Metabo lkontroll, mistõtu ei anna me mingit garantiid sellistele sisudele.

Kui me avastame või meie tähelepanu juhitakse sellele, et meie veebilehel on lingid ebaseaduslikule sisule, siis kõrvaldame võimaluse korral sellised lingid.

Kehtivus

Kasutustingimuste kohta kehtivad Saksamaa õigusnormid, välja arvatud ÜRO hankeseadus Käesoleva veebilehe kohta tekkivad vaidlused lahendatakse Nürtingeni kohtus.

Kui käesolevate kasutustingimuste sätted on kehtetud või muutuvad kehtetuks, siis ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Juriidilised märkused andmekaitse kohta

Märkused andmekaitse kohta leiate meie informatsioonist andmekaitse kohta