Sotsiaalne vastutus

Metabo kontsernina on meil sotsiaalne vastutus. Oma äritegevuses lähtume üldiselt kehtivatest eetilistest väärtustest ja põhimõtetest, eriti terviklikkusest, aususest, austusest inimväärikuse vastu, avatusest ning mittediskrimineerimisest usulistel, soolistel ja eetilistel alustel. Me ei aktsepteeri korruptsiooni ega altkäemaksu, vaid seisame ausa konkurentsi eest. Jätkusuutlik majandustegevus, nagu ka meie töötajate kaitse tervise ja tööohutuse säilitamise kaudu, on meie ettevõttekultuuri oluline osa.
 

Kõikidel meie töötajatel lasub kohustus vastutada selle käitumiskoodeksi ja alljärgnevate põhimõtete täitmise eest. Metabo kontsern toimib nende põhimõtete järgi ja kontrollib neist kinnipidamist, seda ka siis, kui kohustuslikud reeglid ületavad õigusaktides sätestatud nõudeid. Samuti püüame oma klientidelt ja tarnijatelt nõuda meie käitumiskoodeksist tulenevate nõuete täitmist.

Vastavus seadustega

Me täidame kehtivaid seadusi ja muid õigusakte, mis on ettevõtte jaoks olulised mis tahes meie tegevuskohariigis.

Erilist tähelepanu pöörame asjakohastele õigusnormidele importimisel ja eksportimisel. Seda mitte ainult toodetega, vaid ka mis tahes liiki veose ja tehnoloogiaga seoses.

Ei altkäemaksule ja korruptsioonile

Vastavalt ÜRO konventsioonile ja siseriiklikele eeskirjadele ei aktsepteeri me korruptsiooni ega altkäemaksu.

Oma ettevõttes edendame asjakohaste vahendite abil läbipaistvust, väärikat tegutsemist ja vastutustundlikku juhtimist ning kontrolli.

Aus konkurents

Järgime korrektseid ja tunnustatud kaubandustavasid ning ausat konkurentsi, samuti professionaalsest käitumist ning kvaliteedinõuetele vastavat tööd.

Töö- ja tervisekaitse

Tagame töö- ja tööhõiveseadustest kinnipidamise.
 

Kaitseme oma töötajaid ohtude eest töökohal ning toetame tervise edendamise meetmeid.
 

Töötasud, sotsiaalteenused ja tööaeg vastavad vähemalt siseriiklikele standarditele ja nõuetele.

Kinnipidamine põhi- ja inimõigustest

Me pingutame põhiõiguste ja rahvusvahelise inimõiguste harta järgimise nimel ega tolereeri mis tahes diskrimineerimist rahvusliku ja etnilise päritolu, sotsiaalse päritolu, tervise, puude, seksuaalse sättumuse, vanuse, sugu, poliitilise seisukoha, religiooni ega maailmavaate alusel. Me rakendame võrdsete võimaluste põhimõtet.

 

Toetame mis tahes liiki sunnitöö keeldu. Lisaks kaitseme oma töötajaid kehalise karistuse ja füüsilise, seksuaalse, psüühilise või verbaalse ahistamise või ärakasutamise eest.
 

Seisame sõnavabaduse, väljendusvabaduse ja ühinemisvabaduse õiguse ja kaitse eest.
 

Laste töö keelustamise järgimine ja töötajate vanuse alampiiri käsitlevad sätted on meile kohustuslikud ja iseenesestmõistetavad.

Keskkonnakaitse

Oma toodete valmistamisel, teenuste pakkumisel ja protsesside läbiviimisel lähtume keskkonnasõbralikest tavadest. Kõikides tegevuskohtades austame keskkonnanõudeid ja tegutseme looduslike ressurssidega ümberkäimisel vastutustundlikult.