Keskkond, tervis, ohutus

Ringmajandus ja jätkusuutlikkus

 • Kasutusiga (durability)
  Kõigi Metabo toodete oluliseks kvaliteedimärgiks on pikk kasutusiga. Iga toode peab vastama kindlatele minimaalsetele nõuetele.
 • Remonditavus (repairability)
  Kõik Metabo tooted on remonditavad. Varuosad on pärast tootesarja tootmise lõppu kättesaadavad veel vähemalt 8 aastat.
 • Taaskasutatavus (re-use)
  Kõigi akudega toodete puhul on aku ja masin teineteisest eraldatavad. Nii on võimalik iga komponenti taaskasutada.
 • Ümbertöödeldavus (recyclability)
  Kõik Metabo tooted ja pakendid on ümbertöödeldavad.
 • Ümbertöödeldud materjalide kasutamine (recycled material)
  Pakendid, eelkõige papp-pakendid on toodetud suures osas ümbertöödeldud materjalidest. Kui ohutus- ja kvaliteedinõuded seda võimaldavad, on toodetes kasutatud ümbertöödeldud metalle ja plaste.
 • Kriitilised toorained (conflict mineral)
  Metabo järgib (EL) 2017/821 ja Dodd-Franki deklaratsiooni nõudeid.
 • Tõhusus (energy and material efficiency)
  Energiatõhususega seoses eristuvad Metabo tooted oma suure kasuteguri poolest. Suur materjalitõhusus tuleneb käsiseadmete massi optimeerimisest.

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalimäärus REACH)

Seaduste ja eeskirjade järgimine on meie kui Saksa maineka kaubamärgitootja puhul enesestmõistetav. Kemikaalimääruse tähenduses oleme „allkasutaja“. Seega tarnime „valmistisi“ ja „tooteid“.


Konkreetselt tähendab see seda, et:

 

 • Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalimäärus REACH) artiklile 33 on ühte või mitut niinimetatud väga ohtlikku ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi sisaldavate toodete (masinad, tarvikud, detailid ja varuosad) tarnijatel kohustus edastada teatavat teavet. Väga ohtliku ainena identifitseeritud ained kantakse Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) niinimetatud kandidaatainete loetellu.
 • Muidugi täidame vastavalt artiklile 33 teabekohustust:
  toodetest, mis sisaldavad ühte või enamat väga ohtlikku ainet, on teavitatud SCIP andmebaasi.
 • Meie tarnijatelt saadava teabe põhjal eeldame, et 14 lisas loetletud ained on õigel ajal registreeritud.
 • Ükski meie kaubaartikkel ei sisalda praeguste teadmiste kohaselt 17 lisas loetletud aineid, mille turuleviimine on nüüdseks keelatud.
 • Ohutusjuhised leiate Metabo hooldusportaalist.

Olemasoleva teabe alusel sisaldavad peaaegu kõik Metabo tooted osi, mis sisaldavad nt terase- või vasesulami elemendina pliid (CASi nr 7439-92-1) kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Selle aine sisaldus vastab kehtivatele eranditele. Toote nõuetekohasel kasutamisel ei ole ohtu ei tervisele ega keskkonnale. Ohutusjuhised pole vajalikud.

 

Kui teil on veel küsimusi, saatke need palun e-posti aadressil product-compliance@metabo.de.


Teave akude ja elektriromude kõrvaldamise kohta

Meie toodete keskkonnahoidlikkus on paika pandud meie ettevõtte missioonis ja tegevusjuhendis. Seega täidame meie kui mainekas kaubamärgitootja enesestmõistetavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EL (WEEE) kohaseid kohustusi.

 

 • Meie elektritööriistad on märgistatud läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga. See tähendab, et elektriromusid ei tohi panna segajäätmete konteinerisse.
 • Kasutajad peavad need kas viima selleks ettenähtud avalikku kogumispunkti või tagastama need tasuta Metabo edasimüüjale või Metabo teenindusse.
 • Kohaliku kogumispunkti kaudu kõrvaldamisel eemaldage palun akuseadmelt aku ning kõrvaldage see eraldi ja keskkonnahoidlikult selleks ettenähtud kogumissüsteemi kaudu.
 • Seadmeromud sisaldavad olulisi tooraineid, mida saab ringlusmajanduse mõttes uuesti väärindada.


Kui teil on veel küsimusi, saatke need palun e-posti aadressil product-compliance@metabo.de.


Oluline teave liitiumioonakude kasutamise kohta meie akuseadmetel

Kasutage ainult meie poolt ettenähtud originaalakusid/-laadimisseadmeid või meie CAS-partnerite akusid/laadimisseadmeid. Need on mõeldud kasutamiseks meie ja meie CAS-partnerite akuseadmetega ning tagavad parima võimaliku jõudluse ja ohutuse.

Me ei vastuta seadme jõudluse ega ohutuse eest, kui ei kasutata meie või meie CAS-partnerite toodetud originaalakusid/-laadimisseadmeid. Sama kehtib ka akude/laadimisseadmete avamise või mis tahes moel modifitseerimise korral.

Selliste akude või laadimisseadmete kasutamine, mis pole meie või meie CAS-partnerite toodetud (võõrakud ja -laadimisseadmed), võib kaasa tuua tõsiseid ohutusriske, nagu nt tulekahju- või plahvatusoht.

Lisaks juhime tähelepanu, et võõrsüsteemide kasutamine tühistab garantii ning mis tahes garantiinõuete esitamine seoses meie toodetega on välistatud.


Ohutussoovitused


Liitiumioonakuga seadmed

Ohutussoovitused liitiumioonakude transpordi ja nendega ümberkäimise kohta

Liitiumioonakud sobivad tänu oma suure energiatihedusele eriti just liikuvateks kasutusteks. Paljud ohutussüsteemid on juba süsteemi integreeritud ning tagavad ohutu toote ja lisaks hoolitsevad ohutu töötamise eest. Suure energiasisalduse tõttu on nõutavad lisameetmed ja -eeskirjad, et vältida kahjusid akudega ümberkäimisel ja nende transportimisel.

Siit saate teavet ja ohutussoovitusi liitiumioonakude kohta:


Lihvimistööriistad

Ohutussoovitused lihvimistööriistade õigeks kasutamiseks

Kasutamine

Ohutusteave

Teemantlõikekettad

Sünteetilise vaiguga seotud abrasiivid

Lamellkettad, fiiberkettad

Puhastusliiv


Pakendid

Direktiiv 94/62/EC (PPWD)

 • Meie toodete toote- ja transpordipakendid vastavad ELi pakendi- ja pakendamisjäätmete direktiivi eeskirjadele.
 • Meie pakendid ei sisalda keelatud aineid ja neid saab suunata pakendite ümbertöötluseks riiklikku süsteemi.
 • Pakendid on toodetud ümbertöödeldavatest materjalidest.
 • Pakendid, mis koosnevad mitmest komponendist, on lihtsasti eraldatavad.
 • Papp-pakendid on valmistatud suures osas ümbertöödeldud materjalidest.
 • Tootepakendid on vastavalt PPWD-le tähistatud kasutatud pakendimaterjalide tähistega ja sorteerimisjuhiste ikoonidega.

Pakendite käitlemine

Järgnevad pakendinäited aitavad kaasa pakendikomponentide ja -materjalide sorteerimisel ja käitlemisel.
Õige sorteerimine ja käitlemine võimaldab piirkondlikul ringmajandusel parimat võimalikku ümbertöötlust.
Järgige kohalikke kehtivaid käitluseeskirju.

 

Papi-/paberi-
konteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Alumiiniumikonteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Metallikonteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner

Plastikonteiner

Papi-/paberi-
konteiner

Plastikonteiner