Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalimäärus REACH)

Seaduste ja eeskirjade järgimine on meie kui Saksa maineka kaubamärgitootja puhul enesestmõistetav. Kemikaalimääruse tähenduses oleme „allkasutaja“. Seega tarnime „valmistisi“ ja „tooteid“.


Konkreetselt tähendab see seda, et:

 

  • Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalimäärus REACH) artiklile 33 on ühte või mitut niinimetatud väga ohtlikku ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi sisaldavate toodete (masinad, tarvikud, detailid ja varuosad) tarnijatel kohustus edastada teatavat teavet. Väga ohtliku ainena identifitseeritud ained kantakse Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) niinimetatud kandidaatainete loetellu.
  • Enesestmõistetavalt kaasneb sellega artikli 33 kohane kohustus edastada teavet.
  • Meie tarnijatelt saadava teabe põhjal eeldame, et 14 lisas loetletud ained on õigel ajal registreeritud.
  • Ükski meie kaubaartikkel ei sisalda praeguste teadmiste kohaselt 17 lisas loetletud aineid, mille turuleviimine on nüüdseks keelatud.
  • Ohutuskaardid ja ohutusjuhised saate meie müügiosakonnalt või meie ohutusteabe lehelt.

Olemasoleva teabe alusel sisaldavad peaaegu kõik Metabo tooted osi, mis sisaldavad nt terase- või vasesulami elemendina pliid (CASi nr 7439-92-1) kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Selle aine sisaldus vastab kehtivatele eranditele. Toote nõuetekohasel kasutamisel ei ole ohtu ei tervisele ega keskkonnale. Ohutusjuhised pole vajalikud.

 

Kui teil on veel küsimusi, saatke need palun e-posti aadressil product-compliance@metabo.de.


Teave akude ja elektriromude kõrvaldamise kohta

Meie toodete keskkonnahoidlikkus on paika pandud meie ettevõtte missioonis ja tegevusjuhendis. Seega täidame meie kui mainekas kaubamärgitootja enesestmõistetavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EL (WEEE) kohaseid kohustusi.

 

  • Meie elektritööriistad on märgistatud läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga. See tähendab, et elektriromusid ei tohi panna segajäätmete konteinerisse.
  • Kasutajad peavad need kas viima selleks ettenähtud avalikku kogumispunkti või tagastama need tasuta Metabo edasimüüjale või Metabo teenindusse.
  • Kohaliku kogumispunkti kaudu kõrvaldamisel eemaldage palun akuseadmelt aku ning kõrvaldage see eraldi ja keskkonnahoidlikult selleks ettenähtud kogumissüsteemi kaudu.
  • Seadmeromud sisaldavad olulisi tooraineid, mida saab ringlusmajanduse mõttes uuesti väärindada.


Kui teil on veel küsimusi, saatke need palun e-posti aadressil product-compliance@metabo.de.


Oluline teave liitiumioonakude kasutamise kohta meie akuseadmetel

Kasutage ainult meie poolt ettenähtud originaalakusid/-laadimisseadmeid või meie CAS-partnerite akusid/laadimisseadmeid. Need on mõeldud kasutamiseks meie ja meie CAS-partnerite akuseadmetega ning tagavad parima võimaliku jõudluse ja ohutuse.

Me ei vastuta seadme jõudluse ega ohutuse eest, kui ei kasutata meie või meie CAS-partnerite toodetud originaalakusid/-laadimisseadmeid. Sama kehtib ka akude/laadimisseadmete avamise või mis tahes moel modifitseerimise korral.

Selliste akude või laadimisseadmete kasutamine, mis pole meie või meie CAS-partnerite toodetud (võõrakud ja -laadimisseadmed), võib kaasa tuua tõsiseid ohutusriske, nagu nt tulekahju- või plahvatusoht.

Lisaks juhime tähelepanu, et võõrsüsteemide kasutamine tühistab garantii ning mis tahes garantiinõuete esitamine seoses meie toodetega on välistatud.


Ohutussoovitused


Liitiumioonakuga seadmed

Ohutussoovitused liitiumioonakude transpordi ja nendega ümberkäimise kohta

Liitiumioonakud sobivad tänu oma suure energiatihedusele eriti just liikuvateks kasutusteks. Paljud ohutussüsteemid on juba süsteemi integreeritud ning tagavad ohutu toote ja lisaks hoolitsevad ohutu töötamise eest. Suure energiasisalduse tõttu on nõutavad lisameetmed ja -eeskirjad, et vältida kahjusid akudega ümberkäimisel ja nende transportimisel.

Siit saate teavet ja ohutussoovitusi liitiumioonakude kohta:


Lihvimistööriistad

Ohutussoovitused lihvimistööriistade õigeks kasutamiseks

Kasutamine

Ohutusteave

Teemantlõikekettad

Sünteetilise vaiguga seotud abrasiivid

Lamellkettad, fiiberkettad

Puhastusliiv