Životní prostředí, zdraví, bezpečnost

Cirkulární ekonomika a udržitelnost

 • Životnost (durability)
  Podstatnou kvalitativní vlastností všech výrobků Metabo je dlouhá životnost. Každý výrobek musí splňovat určité minimální požadavky.
 • Opravitelnost (repairability)
  Všechny výrobky Metabo lze opravit. Náhradní díly jsou zaručeně k dispozici nejméně 8 let po ukončení sériové výroby.
 • Opakované použití (re-use)
  U akumulátorových výrobků lze akumulátor oddělit od zařízení, a tedy každou součást je možné dále používat.
 • Recyklovatelnost (recyclability)
  Všechny výrobky a obaly Metabo jsou recyklovatelné.
  All Metabo products and packaging can be recycled.
 • Používání recyklovaného materiálu (recycled material)
  Obaly, zejména lepenkové, se ve velké míře vyrábějí z recyklovaných materiálů. Pokud to bezpečnostní a kvalitativní požadavky dovolují, používají se ve výrobcích recyklované kovy a plasty.

 • Kritické suroviny (conflict mineral)
  Metabo splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/821 a Dodd-Frankova zákona.

 • Účinnost (energy and material efficiency)
  Z hlediska energetické účinnosti se výrobky Metabo vyznačují vysokou účinností. Vysoká materiálová účinnost je výsledkem optimalizace hmotnosti ručních výrobků.

   

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Jako renomovaného Německého_X000B výrobce je pro nás dodržování zákonů a předpisů samozřejmostí. Ve smyslu standardu jsme „naslední uživatelé“. Dodáváme proto „přípravky“ a „produkty“.


Konkrétně to znamená:

 

 • Podle článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACh) podléhají distributoři produktů (stroje, příslušenství, konstrukční a náhradní díly), které obsahují jednu nebo více takzvaných znepokojujících látek (SVHC) v koncentraci nad 0,1 % hmotnosti, určité informační povinnosti. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zahrnula látky označené jako zvláště znepokojující do tzv. Seznamu kandidátů.
 • Samozřejmě plníme informační povinnost podle článku 33:
  Výrobky obsahující jednu nebo více SVHC jsou oznámeny v databázi SCIP.
 • Podle informací dostupných od našich dodavatelů předpokládáme, že látky uvedené v dodatku 14 byly zaregistrovány včas.
 • Podle současného stavu znalostí žádný z našich výrobků neobsahuje látky uvedené v dodatku 17, které by zakazovaly jejich uvádění na trh.
 • Bezpečnostní pokyny naleznete na servisním portálu Metabo.

Podle dostupných informací téměř všechny výrobky Metabo obsahují složky, ve kterých se olovo (CAS č. 7439-92-1) používá jako legující prvek, např. v oceli nebo mědi, je obsažen v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnosti. Použití této látky odpovídá použitelným výjimkám. Pokud jsou výrobky používány v souladu s určením, nehrozí nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí. Bezpečnostní pokyny nejsou nutné.

 

Pro další dotazy zašlete e-mail na adresu product-compliance@metabo.de.


Informace o likvidaci akumulátorové články a odpadních elektrických zařízení

Produkty šetrné k životnímu prostředí jsou zakotveny v našem prohlášení o poslání společnosti a v našem kodexu chování. Jako renomovaný značkový výrobce proto přirozeně plníme povinnosti vyplývající z evropské směrnice 2012/19/EU (WEEE).

 

 • Naše elektrické nářadí je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že staré elektrické nástroje nepatří do odpadního koše.
 • Spotřebitelé jsou povinni je bezplatně vrátit na vhodné veřejné sběrné místo, u specializovaného prodejce Metabo nebo v servisu Metabo.
 • Při likvidaci v komunálním sběrném místě vyjměte baterii z akumulátorového nářadí a zlikvidujte ji samostatně a ekologicky pomocí vhodného sběrného systému.
 • Stará zařízení obsahují důležité suroviny, které lze recyklovat pro účely oběhového hospodářství.


Pro další dotazy zašlete e-mail na adresu product-compliance@metabo.de.


Důležité informace o používání lithium-iontových baterií pro naše akumulátorové stroje

Používejte pouze originální akumulátorové články / nabíječky nebo akumulátorové články / nabíječky poskytované našimi partnery CAS. Jsou určeny pro použití s akumulátorovými přístroji od nás nebo našich partnerů z CAS a zaručují maximální výkon a bezpečnost.

Pokud používáte jiné než námi vyrobené originální akumulátorové články/nabíječky nebo ty od našich partnerů z CAS, nemůžeme zaručit bezpečnost nebo dobré fungování. Platí to i v případě, pokud byly akumulátorové články/nabíječky otevřeny nebo jakýmkoli způsobem změněny oproti původnímu stavu.

Používání akumulátorových článků nebo nabíječek, které nejsou vyrobeny námi nebo jedním z našich partnerů z CAS (aku články a nabíječky třetích stran) může mít za následek významná bezpečnostní rizika, jako je např. nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Dále upozorňujeme, že používání systémů třetích stran ruší platnost jakýchkoli záruk i případných nároků na záruku na naše produkty.


Bezpečnostní doporučení


Přístroje s lithium-iontovým akumulátorem

Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci s lithium-iontovými bateriemi

Lithium-iontové baterie jsou zvláště vhodné pro mobilní aplikace díky jejich velmi vysoké energetické kapacitě. Mnoho bezpečnostních mechanismů je již do systému integrováno a zajišťuje bezpečný produkt a také zajišťuje bezpečnou práci. Vysoká kapacita energie také vyžaduje opatření a pravidla, která zabrání poškození při manipulaci a přepravě bateriových souprav.

Zde najdete informace a bezpečnostní doporučení týkající se lithium-iontových baterií:


Brusné nástroje

Bezpečnostní doporučení pro správné používání brusných nástrojů

Použití

KE STAŽENÍ

 

 

Bezpečnostní informace

Diamantové řezné kotouče

Brusivo pojené syntetickou pryskyřicí

Lamelové brusné talíře, fíbrové brusné kotouče

Pískovací prostředky


Obaly

Směrnice 94/62/ES (PPWD)

 • Obaly výrobků a přepravní obaly našich výrobků splňují požadavky směrnice EU o obalech a obalových odpadech.
 • Naše obaly neobsahují žádné zakázané látky a mohou být zařazeny do národního systému recyklace obalů.
 • Obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.
 • Obaly, které se skládají z několika složek, jsou snadno oddělitelné.
 • Kartonové obaly se z velké části skládají z recyklovaných materiálů.
 • Obaly výrobků jsou označeny použitým obalovým materiálem a ikonami pro pokyny k třídění podle PPWD.

Likvidace obalů

Příklady obalů uvedené dále mají usnadnit třídění a likvidaci částí obalů a materiálů.
Správné třídění a likvidace umožňuje dosáhnout optimální recyklace v rámci místního oběhového hospodářství.
Je třeba dodržovat místní pokyny pro likvidaci.

 

Sběr kartónů/papíru

Sběr kartónů/papíru

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr hliníku

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr kovů

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů

Sběr plastů

Sběr kartónů/papíru

Sběr plastů