Sociální odpovědnost

My, skupina Metabo si jsme vědomi naší sociální odpovědnosti a náš obchod zaměřujeme na všeobecně etické hodnoty a principy, obzvlášť na integritu, čestnost, respekt před lidskou důstojností, otevřeností a zákaz diskriminace náboženství, názoru na svět, pohlaví a etiku. Odmítáme korupci a podplácení a ručíme za férovou hospodářskou soutěž. Podstatnou součástí naší kultury podnikání je udržitelné hospodaření jako i ochrana našich zaměstnanců k zachování zdraví a bezpečnosti práce.

Všem našim zaměstnancům jsme nařídili, že zodpovídají za dodržování kodexu chování a následných zásad. Skupina Metabo žije těmito zásadami a kontroluje jejich dodržování, přestože opatření, která jsme uložili, překračují zákonné požadavky. Zároveň usilujeme o to, aby naše požadavky a kodex chování dodržovali naši zákazníci a dodavatelé.

Dodržování zákonů

Dodržujeme platné zákony a ostatní právní předpisy, které jsou pro podnik směrodatné, jedno v jakých zemích jsme činí.

Obzvlášť dodržujeme příslušné zákony a předpisy při importu a exportu, nejen v souvislosti s výrobky, ale také s ohledem na veškeré druhy dopravy a technologií.

Žádné podplácení a korupce

Odmítáme korupci a podplácení ve smyslu příslušné Úmluvy OSN a vnitrostátních ustanoveních.

Vhodným způsobem požadujeme v podniku transparentnost, integrované jednání a zodpovědné vedení a kontrolu.

Spravedlivá soutěž

Dodržujeme čisté a uznávané obchodní praktiky a spavedlivou hospodářskou soutěž a řídíme se profesionálním chováním a kvalitní prací.

Ochrana práce a zdraví

Zaručujeme dodržování zákonů práce a zaměstnání.
 

Chráníme naše zaměstnance před nebezpečím na pracovišti a podporujeme opatření na podporu zdraví.
 

Mzdy, sociální dávky a pracovní doba odpovídá minimálně místním zákonným normám a požadavkům.

Dodržování ústavních a lidských práv

Zavazujeme se dodržovat základní práva a Mezinárodní listinu lidských práv a netolerujeme diskriminaci na základě národnostního, etnického či sociálního původu, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku, pohlaví, politických názorů, náboženského vyznání nebo přesvědčení. Zavázali jsme se k rovným příležitostem.

 

Podporujeme zákaz nucených prací jakéhokoliv druhu. Dále pak chráníme naše zaměstnance před tělesným trestem a fyzickým, sexuálním, psychickým nebo verbálním obtěžováním nebo zneužíváním.
 

Usilujeme o ochranu a poskytnutí práv na svobodu projevu, svobodu projevení názoru jakož svobodu sdružování.
 

Dodržování zákazu práce dětí a zohlednění zákonných ustanovení o minimálním věku zaměstnanců bereme jako povinnosti a samozřejmost.

Ochrana životního prostředí

Naše výrobky, služby a procesy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly postupy šetrné k životnímu prostředí.. Na všech zemích, na kterých jsme činí, respektujeme požadavky životního prostředí a jednáme při zacházení s přírodními zdroji zodpovědně.