Sociálna zodpovednosť

My ako Metabo-Gruppe si uvedomujeme našu sociálnu zodpovednosť a orientujeme sa na všeobecne platné etické hodnoty a zásady, najmä na integritu, čestnosť, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, otvorenosť a nediskriminovanie náboženstva, svetového názoru, pohlavia a etiky. Odmietame korupciu a úplatkárstvo a stojíme za spravodlivú hospodársku súťaž. Trvalo udržateľná ekonomika, ako aj ochrana našich zamestnancov s cieľom zachovania zdravia a bezpečnosti pri práci sú nevyhnutnou súčasťou našej firemnej kultúry.
 

Všetci naši zamestnanci sú zodpovední za dodržiavanie tohto kódexu správania a nasledujúcich zásad. Metabo-Gruppe dodržiava tieto zásady a kontroluje ich dodržiavanie, aj keď nariadenia, ktoré sme uložili, presahujú zákonné požiadavky. Snažíme sa tiež požadovať od našich zákazníkov a dodávateľov požiadavky nášho kódexu správania.

Dodržiavanie zákonov

Dodržiavame platné zákony a iné právne ustanovenia, ktoré sa týkajú spoločnosti, bez ohľadu na krajiny, v ktorých pôsobíme.
 

Dodržiavame najmä príslušné právne predpisy a nariadenia týkajúce sa dovozu a vývozu, a to nielen v súvislosti s výrobkami, ale aj so zreteľom na všetky druhy nákladu a technológie.

Žiadne úplatkárstvo a korupcia

Odmietame korupciu a úplatkárstvo v zmysle príslušných dohovorov OSN a národných predpisov.

Podporujeme vhodným spôsobom transparentnosť, integritu a zodpovedné riadenie ako aj kontrolu v spoločnosti.

Spravodlivá hospodárska súťaž

Vykonávame čisté a uznávané obchodné praktiky a spravodlivú hospodársku súťaž a riadime sa profesionálnym správaním a prácou zameranou na kvalitu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zabezpečujeme dodržiavanie zákonníka práce.
 

Chránime našich zamestnancov pred nebezpečenstvami na pracovisku a podporujeme opatrenia na podporu zdravia.
 

Mzdy, sociálne dávky a pracovný čas spĺňajú minimálne miestne právne normy a požiadavky.

Dodržiavanie základných a ľudských práv

Zaviazali sme sa dodržiavať základné práva a medzinárodnú chartu ľudských práv a netolerujeme diskrimináciu na základe národného a etnického pôvodu, sociálneho pôvodu, zdravotného stavu, postihnutia, sexuálnej orientácie, veku, pohlavia, politického názoru, náboženstva alebo svetonázoru. Vsádzame na rovnosť šancí.

Podporujeme zákaz nútenej práce akéhokoľvek druhu. Taktiež chránime našich zamestnancov pred fyzickým trestom a pred fyzickým, sexuálnym, psychologickým alebo verbálnym obťažovaním alebo zneužívaním.
 

Zaviazali sme sa chrániť a priznávať právo na slobodu názoru, slobodu prejavu a slobodu združovania.
 

Dodržiavanie zákazu detskej práce a dodržiavanie zákonných ustanovení o minimálnom veku zamestnancov je pre nás povinné a samozrejmosťou.

Ochrana životného prostredia

Naše výrobky, služby a procesy sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu. Na všetkých miestach, kde pôsobíme, rešpektujeme požiadavky na životné prostredie a pri zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi konáme zodpovedne.