Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Dodržiavanie zákonov a predpisov je pre nás, ako renomovaného nemeckého značkového_výrobcu samozrejmosťou. V zmysle REACh sme „následne_zaradeným používateľom“. Podľa toho dodávame „prípravky“ a „výrobky“.


Konkrétne to znamená:

 

  • Podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACh) podliehajú distribútori výrobkov (strojov, príslušenstva, ako aj konštrukčných a náhradných dielov), ktoré obsahujú jednu látku alebo viacero látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) v koncentrácii nad 0,1 hmot. %, určitej informačnej povinnosti. Identifikované látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy zaraďuje Európska chemická agentúra (ECHA) do takzvanej kandidátnej listiny.
  • Informačnú povinnosť podľa článku 33 samozrejme dodržiavame.
  • Z predložených informácií od našich dodávateľov vychádzame z toho, že registrácia substancií, ktoré sú uvedené v prílohe 14, prebehla načas.
  • Podľa aktuálneho stavu vedomostí a znalostí neobsahuje žiaden z našich produktov podiely látok a substancií, ktoré sú uvedené v prílohe 17.
  • Karty bezpečnostných údajov a bezpečnostné pokyny získate od nášho oddelenia odbytu alebo na našej stránke Bezpečnostné informácie.

Podľa predložených informácií obsahujú takmer všetky produkty Metabo konštrukčné prvky, v ktorých je obsiahnuté olovo (CAS č. 7439-92-1) v koncentráciách väčších ako 0,1 hmot. %. Toto olovo sa používa ako zliatinový prísadový prvok, napr. v oceli alebo medi. Použitie tejto látky, resp. tohto materiálu zodpovedá platným ustanoveniam o výnimkách. Pri použití produktov v súlade s určením nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie. Bezpečnostné pokyny nie sú potrebné.

 

V prípade ďalších otázok, prosím, napíšte e-mail na product-compliance@metabo.de.


Informácie týkajúce sa likvidácie zostáv akumulátorov a použitých elektrických prístrojov

Ekologické produkty sú zakotvené v našej koncepcii spoločností a v našom kódexe Code of Conduct. Preto ako renomovaný značkový výrobca samozrejme spĺňame záväzky Európskej smernice 2012/19/EÚ (WEEE).

 

  • Naše elektrické náradie je označené symbolom prečiarknutej nádoby na odpad. To znamená, že použité elektrické prístroje nepatria do nádoby na zvyšný odpad.
  • Spotrebitelia sú nabádaní, aby ich odovzdali vo vhodnom verejnom zbernom mieste, u odborného predajcu Metabo alebo v servise Metabo.
  • Pri likvidácii v komunálnom zbernom mieste, prosím, v prípade akumulátorových prístrojov odstráňte akumulátor a zlikvidujte ho oddelene a ekologicky prostredníctvom vhodného zberného systému.
  • Použité prístroje obsahujú dôležité suroviny, ktoré možno v zmysle recyklačného hospodárstva znovu použiť.


V prípade ďalších otázok, prosím, napíšte e-mail na product-compliance@metabo.de.


Dôležité informácie týkajúce sa používania lítiovo-iónových zostáv akumulátorov v našich prístrojoch

Používajte, prosím, iba nami dodané originálne zostavy akumulátorov/nabíjačky alebo zostavy akumulátorov/nabíjačky našich partnerov CAS. Sú navrhnuté na používanie s našimi akumulátorovými prístrojmi a akumulátorovými prístrojmi našich partnerov CAS a zaručujú najvyššiu možnú výkonnosť a bezpečnosť.

Ak nepoužijete originálne zostavy akumulátorov/nabíjačky, ktoré sme vyrobili my alebo naši partneri CAS, nemôžeme ručiť ani zodpovedať za ich bezpečnosť a výkonnosť. Platí to aj vtedy, ak otvoríte zostavy akumulátorov/nabíjačky alebo nejakým iným spôsobom zmeníte ich originálny stav.

Pri použití zostáv akumulátorov alebo nabíjačiek, ktoré sme nevyrobili my ani náš partner CAS (zostavy akumulátorov a nabíjačky od cudzích výrobcov), môžu vzniknúť značné bezpečnostné riziká, napr. nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Ďalej upozorňujeme na to, že v dôsledku použitia systémov od cudzích výrobcov zanikajú všetky nároky na uplatnenie záruky a prípadné preplatenie náhrady škody.


Bezpečnostné odporúčania


Lítiovo-iónové akumulátorové prístroje

Bezpečnostné odporúčania týkajúce sa prepravy a manipulácie s lítiovo-iónovými akumulátormi

Lítiovo-iónové zostavy akumulátorov sú na základe svojej veľmi vysokej hustoty energie mimoriadne vhodné pre mobilné použitie. Množstvo bezpečnostných mechanizmov sú už v systéme integrované a zaisťujú tak bezpečnosť produktu, ako aj bezpečné pracovanie s produktmi. Navyše vyžaduje vysoký obsah energie opatrenia a pravidlá na predchádzanie škodám pri manipulácii a preprave zostáv akumulátorov.

Tu nájdete informácie a bezpečnostné odporúčania týkajúce sa lítiovo-iónových zostáv akumulátorov:


Brúsne nástroje

Bezpečnostné odporúčania týkajúce sa správneho použitia brúsnych nástrojov

Použitie

Bezpečnostné informácie

Diamantové rezné kotúče

Brusivo spojené syntetickou živicou

Lamelový brúsny tanier fibrových brúsnych kotúčov

Pieskovacie prostriedky