Životné prostredie, zdravie, bezpečnosť

Obehové hospodárstvo a trvalá udržateľnosť

 • Životnosť (durability)
  Podstatnou kvalitatívnou charakteristikou všetkých produktov Metabo je dlhá životnosť. Každý produkt musí spĺňať určité minimálne požiadavky.
 • Opraviteľnosť (repairability)
  Všetky produkty Metabo je možné opravovať. Pre náhradné diely sa zaručuje dostupnosť minimálne 8 rokov po ukončení sériovej výroby.
 • Opätovná použiteľnosť (re-use)
  Pri všetkých akumulátorových produktoch je možné stroj a akumulátor oddeliť. Tým je možné každý komponent použiť opätovne.
 • Recyklovateľnosť (recyclability)
  Všetky produkty Metabo a obaly sú recyklovateľné.
  All Metabo products and packaging can be recycled.
 • Použitie recyklátov (recycled material)
  Obaly, zvlášť kartónové obaly, sú vo veľmi vysokej miere vyrobené z recyklovaných surovín. V produktoch sa používajú kovy a plasty z recyklácie, pokiaľ to umožňujú bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky.

 • Kritické suroviny (conflict mineral)
  Metabo spĺňa požiadavky (EÚ) 2017/821 a Dodd-Frank-Act.

 • Efektívnosť (energy and material efficiency)
  Vzhľadom na energetickú efektívnosť sa produkty Metabo vyznačujú vysokým stupňom účinnosti. Vysoká efektívnosť materiálu vyplýva z optimalizácie hmotnosti ručne vedených produktov.

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Dodržiavanie zákonov a predpisov je pre nás, ako renomovaného nemeckého značkového_výrobcu samozrejmosťou. V zmysle REACh sme „následne_zaradeným používateľom“. Podľa toho dodávame „prípravky“ a „výrobky“.


Konkrétne to znamená:

 

 • Podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACh) podliehajú distribútori výrobkov (strojov, príslušenstva, ako aj konštrukčných a náhradných dielov), ktoré obsahujú jednu látku alebo viacero látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) v koncentrácii nad 0,1 hmot. %, určitej informačnej povinnosti. Identifikované látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy zaraďuje Európska chemická agentúra (ECHA) do takzvanej kandidátnej listiny.
 • Informačnú povinnosť podľa článku 33 samozrejme dodržiavame:
  Produkty, ktoré obsahujú jednu alebo viaceré SVHC (látky zatriedené ako nebezpečné látky), sú poznamenané v databáze SCIP.
 • Z predložených informácií od našich dodávateľov vychádzame z toho, že registrácia substancií, ktoré sú uvedené v prílohe 14, prebehla načas.
 • Podľa aktuálneho stavu vedomostí a znalostí neobsahuje žiaden z našich produktov podiely látok a substancií, ktoré sú uvedené v prílohe 17.
 • Bezpečnostné pokyny nájdete na servisnom portáli spoločnosti Metabo.

Podľa predložených informácií obsahujú takmer všetky produkty Metabo konštrukčné prvky, v ktorých je obsiahnuté olovo (CAS č. 7439-92-1) v koncentráciách väčších ako 0,1 hmot. %. Toto olovo sa používa ako zliatinový prísadový prvok, napr. v oceli alebo medi. Použitie tejto látky, resp. tohto materiálu zodpovedá platným ustanoveniam o výnimkách. Pri použití produktov v súlade s určením nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie. Bezpečnostné pokyny nie sú potrebné.

 

V prípade ďalších otázok, prosím, napíšte e-mail na product-compliance@metabo.de.


Informácie týkajúce sa likvidácie zostáv akumulátorov a použitých elektrických prístrojov

Ekologické produkty sú zakotvené v našej koncepcii spoločností a v našom kódexe Code of Conduct. Preto ako renomovaný značkový výrobca samozrejme spĺňame záväzky Európskej smernice 2012/19/EÚ (WEEE).

 

 • Naše elektrické náradie je označené symbolom prečiarknutej nádoby na odpad. To znamená, že použité elektrické prístroje nepatria do nádoby na zvyšný odpad.
 • Spotrebitelia sú nabádaní, aby ich odovzdali vo vhodnom verejnom zbernom mieste, u odborného predajcu Metabo alebo v servise Metabo.
 • Pri likvidácii v komunálnom zbernom mieste, prosím, v prípade akumulátorových prístrojov odstráňte akumulátor a zlikvidujte ho oddelene a ekologicky prostredníctvom vhodného zberného systému.
 • Použité prístroje obsahujú dôležité suroviny, ktoré možno v zmysle recyklačného hospodárstva znovu použiť.


V prípade ďalších otázok, prosím, napíšte e-mail na product-compliance@metabo.de.


Dôležité informácie týkajúce sa používania lítiovo-iónových zostáv akumulátorov v našich prístrojoch

Používajte, prosím, iba nami dodané originálne zostavy akumulátorov/nabíjačky alebo zostavy akumulátorov/nabíjačky našich partnerov CAS. Sú navrhnuté na používanie s našimi akumulátorovými prístrojmi a akumulátorovými prístrojmi našich partnerov CAS a zaručujú najvyššiu možnú výkonnosť a bezpečnosť.

Ak nepoužijete originálne zostavy akumulátorov/nabíjačky, ktoré sme vyrobili my alebo naši partneri CAS, nemôžeme ručiť ani zodpovedať za ich bezpečnosť a výkonnosť. Platí to aj vtedy, ak otvoríte zostavy akumulátorov/nabíjačky alebo nejakým iným spôsobom zmeníte ich originálny stav.

Pri použití zostáv akumulátorov alebo nabíjačiek, ktoré sme nevyrobili my ani náš partner CAS (zostavy akumulátorov a nabíjačky od cudzích výrobcov), môžu vzniknúť značné bezpečnostné riziká, napr. nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Ďalej upozorňujeme na to, že v dôsledku použitia systémov od cudzích výrobcov zanikajú všetky nároky na uplatnenie záruky a prípadné preplatenie náhrady škody.


Bezpečnostné odporúčania


Lítiovo-iónové akumulátorové prístroje

Bezpečnostné odporúčania týkajúce sa prepravy a manipulácie s lítiovo-iónovými akumulátormi

Lítiovo-iónové zostavy akumulátorov sú na základe svojej veľmi vysokej hustoty energie mimoriadne vhodné pre mobilné použitie. Množstvo bezpečnostných mechanizmov sú už v systéme integrované a zaisťujú tak bezpečnosť produktu, ako aj bezpečné pracovanie s produktmi. Navyše vyžaduje vysoký obsah energie opatrenia a pravidlá na predchádzanie škodám pri manipulácii a preprave zostáv akumulátorov.

Tu nájdete informácie a bezpečnostné odporúčania týkajúce sa lítiovo-iónových zostáv akumulátorov:


Brúsne nástroje

Bezpečnostné odporúčania týkajúce sa správneho použitia brúsnych nástrojov

Použitie

Bezpečnostné informácie

Diamantové rezné kotúče

Brusivo spojené syntetickou živicou

Lamelový brúsny tanier fibrových brúsnych kotúčov

Pieskovacie prostriedky


Obaly

Nariadenie 94/62/EC (PPWD)

 • Produktové a transportné obaly našich produktov spĺňajú zadania EÚ smernice pre obaly a odpady z obalov.
 • Naše obaly neobsahujú žiadne zakázané substancie a môžu sa odovzdať na národný systém pre recykláciu obalov.
 • Obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.
 • Obaly, ktoré pozostávajú z viacerých komponentov, je možné jednoducho oddeliť.
 • Kartónové obaly vo vysokej miere pozostávajú z recyklovaných materiálov.
 • Produktové obaly sú podľa PPWD označené použitým obalových materiálom a ikonami pre pokyny na triedenie.

Likvidácia obalov

Nasledujúce príklady obalov pomáhajú pri priradení a likvidácii komponentov a materiálov obalov.
Správne oddelenie a likvidácia umožňuje regionálnemu obehovému hospodárstvu najlepšiu možnú recykláciu.
Je nutné dodržiavať regionálne platné smernice pre likvidáciu.

Zber kartónu/papiera

Zber kartónu/papiera

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber hliníka

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov

Zber kovu

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov

Zber plastov

Zber kartónu/papiera

Zber plastov