Socialinė atsakomybė

Mes, „Metabo grupė“ deklaruojame socialinę atsakomybę ir savo veiksmus grindžiame bendrai galiojančiomis etinėmis vertybėmis ir principais, ypač integralumu, sąžiningumu, pagarba žmogaus vertybėms, atvirumu ir nediskriminavimu dėl religijos, įsitikinimų, lyties ir etikos. Nepritariame korupcijai ir kyšininkavimui ir pasisakome už sąžiningą konkurenciją. Tvarus valdymas bei mūsų darbuotojų apsauga siekiant apsaugoti jų sveikatą ir užtikrinti darbo saugą yra labai svarbi mūsų įmonės kultūros dalis.
 

Visi mūsų darbuotojai įpareigojami laikytis šio elgesio kodekso ir šių principų. „Metabo“ grupė laikosi šių principų ir tikrina, ar jų laikomasi, net jei šios nustatytos taisyklės viršija galiojančius reikalavimus. Taip pat stengiamės, kad mūsų elgesio kodekso laikytųsi ir mūsų klientai bei tiekėjai.

Įstatymų laikymasis

Laikomės galiojančių įstatymų, kurie reikšmingi įmonei nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje dirbame.
 

Visų pirma laikomės galiojančių įstatymų ir potvarkių, taikomų net tik gaminių importui ir eksportui, bet ir atsižvelgdami į visas transportavimo ir technologijos rūšis.

Jokio kyšininkavimo ir korupcijos

Mes nepritariame korupcijai ir kyšininkavimui kaip tai apibrėžia atitinkama JT konvencija ir nacionalinės nuostatos.

Tinkamu būdu skatiname skaidrumą, sąžiningą elgesį, atsakingą vadovavimą ir įmonės kontrolę.

Sąžininga konkurencija

Mūsų verslo praktika yra sąžininga ir pripažinta, laikomės sąžiningos konkurencijos ir vadovaujamės profesionaliu elgesiu ir į kokybę orientuotu darbu.

Darbo ir sveikatos apsauga

Užtikriname, kad laikysimės darbo ir užimtumo įstatymų.
 

Saugome savo darbuotojus nuo pavojų, kylančių darbo vietoje ir remiame sveikatinimo priemones.
 

Atlyginimai, socialinės garantijos ir darbo laikas atitinka minimalius vietinius įstatymus ir reikalavimus.

Pagrindinių bei žmogaus teisų laikymasis

Esame įsipareigoję ginti pagrindines teises ir Tarptautinę žmogaus teisių chartiją ir netoleruojame diskriminacijos dėl tautinės ir etninės kilmės, socialinės padėties, sveikatos būklės, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, lyties, politinių pažiūrų, religijos ar įsitikinimų. Esame įsipareigoję užtikrinti lygias galimybes.

Draudžiame bet kokio pobūdžio priverstinį darbą. Be to, saugome savo darbuotojus nuo fizinių bausmių ir nuo psichologinio, seksualinio, psichinio arba žodinio priekabiavimo ar išnaudojimo.
 

Įsipareigojame saugoti ir užtikrinti žodžio laisvę, neribojamą pasisakymą bei laisvę jungtis prie asociacijų.
 

Laikomės draudimo dirbti vaikams ir laikomės bei atsižvelgiame į galiojančias nuostatas dėl minimalaus galiojančio darbuotojų amžiaus.

Aplinkos apsauga

Mūsų gaminiai, paslaugos ir procesai paremti aplinką tausojančia praktika. Visose vietose, kuriose mes dirbame, gerbiame aplinkos apsaugos reikalavimus ir atsakingai naudojame gamtos išteklius.