• Garantieverklaring

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

A.  Algemene garantievoorwaarden

Metabo verleent een fabrieksgarantie voor al haar producten in overeenstemming met de wetten van het betreffende land voor een periode van één jaar vanaf de datum van verkoop van de machine aan de eindgebruiker. Bovendien krijgen kopers van een compressor 10 jaar garantie tegen roestvorming van de persluchtketel.


 
B.  3 jaar garantie op de accu

Voor accu's geeft Metabo een fabrieksgarantie van 3 jaar (Metabo 3 jaar garantie op accu's) zonder  beperking  van  de  laadcycli,  vanaf  de  datum  van  verkoop  van  de  accu  aan  de eindgebruiker.  


 
C.  XXL Garantievoorwaarden

Naast de bovengenoemde garantieverklaringen geeft Metabo een fabrieksgarantie op haar producten, te beginnen met de datum van aankoop van de eindconsument voor een totale periode van 3 jaar. U kunt deze garantieverlenging claimen door uw Metabo-product online te registreren op www.metabo-service.com uiterlijk vier weken na aankoop. De registratie kan zowel door de vakhandelaar als door de koper zelf worden uitgevoerd. Aan het einde van het registratieproces wordt u naar uw XXL Garantiecertificaat gebracht. Dit certificaat dient als XXL-garantiebevestiging.  De  garantieverlenging  is  altijd  machinegerelateerd,  d.w.z.  elke aangeschafte machine moet als XXL-machine worden geregistreerd.  

 

D.  Garantie-uitsluiting

De garantie geldt in het bijzonder niet voor oneigenlijk gebruik (bijv. overbelasting van de machine of gebruik van niet-goedgekeurd gereedschap), gebruik van geweld, schade door invloeden van buitenaf of vreemde voorwerpen (bijv. zand of stenen), schade door het niet naleven  van  de  gebruiksaanwijzing  (bijv.  aansluiting  op  een  verkeerde  netspanning  of stroomsoort of niet-naleving van de montagehandleiding) of normale slijtage. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde machines en accessoires zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

 

E.  Aanspraak maken op garantieservices en aanvullende regelingen

a)  Voornoemde garantieverklaringen hebben uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie dekt in het bijzonder de goede werking van elektronische componenten en batterijen en de afwezigheid van defecten in materialen zoals kunststoffen en metaal.
 
b)  In  geval  van  een  garantieclaim  draagt  Metabowerke  GmbH  de  kosten  van  latere prestaties/reparaties en transport. Na de vrije keuze van de Metabowerke GmbH wordt in geval van garantie een gratis reparatie of een vervanging van het apparaat uitgevoerd.
 
c)  De garantie is van toepassing op het land waar het Metabo product is gekocht.  
 
d)  De  hier  vermelde  garantieservices  gelden  naast  de  overige  rechten  van  de koper/eindgebruiker. Ongeacht deze garantie heeft de verzekeringnemer de wettelijke rechten van de koper, in het bijzonder garantierechten of productaansprakelijkheid. De wettelijke rechten van de koper worden door deze garantie niet beperkt. Zij gelden zonder beperking in aanvulling op deze garantie.  
 
e)  De koper is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de Metabo-garantie aan derden over te dragen.
 
f)  De rechten die voortvloeien uit deze garantie kunnen niet worden overgedragen aan derden.  
 
Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1 in 72622 Nürtingen, Duitsland  
www.metabo.com
 
schriftelijk, per e-mail of per telefoon. Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u op www.metabo-service.com.
 
g)   Als een garantieclaim wordt ingediend, moet het originele aankoopbewijs met de datum van verkoop worden bijgevoegd. Bovendien moet bij het indienen van een garantieclaim in het kader van de XXL-garantie het XXL-garantiecertificaat samen met het originele aankoopbewijs en het defecte apparaat naar uw Metabo Service Center worden gestuurd.