Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów  firmy Metabo Polska jest dbanie o środowisko naturalne. Angażując się w Ochronę Środowiska, firma Metabo Polska podnosi poziom dbałości o otoczenie. Chcąc podnieść świadomość naszego społeczeństwa w zakresie Ochrony  Środowiska, Metabo Polska organizuje za pośrednictwem Organizacji Odzysku SA BIOSYSTEM publiczne kampanie edukacyjne.


Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych

Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych

Zgodnie z obowiązkami, jakie nakłada na Metabo Polska Sp. z o.o.  – Artykuł 22 punkt 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz .U. Nr 180 poz.1495) informujemy, iż:

1. Od 2006 roku obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która zabrania wyrzucania urządzeń elektrycznych, oznaczonych symbolem przekreślonego kosza (rysunek umieszczony poniżej), wraz z odpadami komunalnymi. Za wyrzucanie tzw. „elektrośmieci”, grozi kara grzywny do 5000 zł.2. Zużyte urządzenia, takie jak np.: lodówki, pralki, żelazka, komputery, elektronarzędzia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone (np. przez gminy), bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 (kupując np. nowy telewizor, zużyty telewizor można pozostawić w sklepie, warunek: oddawany zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju co zakupiony nowy sprzęt) zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.

3. Metabo Polska współpracując z Organizacją Odzysku Biosystem Elektrorecykling S.A., systematycznie prowadzi zbiórki sprzętu na terenie całej Polski. Organizując akcje zbierania sprzętu, dążymy do spełnienia unijnych wymogów. Zebrany zużyty sprzęt, trafia następnie do zakładu przetwarzania, gdzie jest poddawany utylizacji. W przypadku konieczności odbiory zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Urbaniak z Organizacji Odzysku Biosystem Elektrorecykling S.A, telefon kontaktowy: (012) 29 666 25 wew. 21.

4. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada określone poziomy zbierania, dla sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego.

W 2019 roku jest to 55% dla sprzętu z grupy 1,2,4,5,6 oraz 60% dla grupy 3. W 2020 roku będzie to 60% dla sprzętu z grupy 1,2,4,5,6 oraz 65% dla grupy 3.

Coraz większa świadomość użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego, możliwość oddawania sprzętu 1 za 1 podczas zakupów oraz organizowane lokalnie zbiórki sprzętu, przyczyniają się do usprawnienia procesu zbierania zużytego sprzętu w całej Polsce. Coraz więcej urządzeń, zamiast trafiać na wysypisko śmieci wraz z odpadem komunalnym jest przekazywanych w miejsca do tego wyznaczone. Nadal jednak zdarzają się przypadki, kiedy znajdujemy pralki czy lodówki, wyrzucone przez użytkowników np. do lasu. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom są prowadzone liczne kampanie edukacyjne, które mają za zadanie uświadomić społeczeństwo w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W imieniu Metabo Polska zachęcam Państwa do dbania o środowisko naturalne. Pamiętajmy, że wszystkie nasze działania a przede wszystkim oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, podnosi poziom dbałości o nasze otoczenie a tym samym umożliwia ponowne użycie i odzysk, w tym recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Akty prawne

Poniżej przedstawiamy Państwu listę Ustaw z zakresu Ochrony Środowiska:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach

oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi.


Rola, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

 

Art. 13, ustęp 2.

 

Gospodarstwo domowe, spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

 

Stosownie do art. 35 ww. Ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu w miejsce specjalnie ku temu wyznaczone. Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego były oddawane wyłącznie do:

·       Lokalnych punktów zbierania zużytego sprzętu. Informacje na temat adresów tych punktów, można znaleźć m.in. na stronach internetowych danej gminy.

·       Bezpośrednio do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.

·       Miejscach sprzedaży podobnego sprzętu. Punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej jest zobowiązany do odbioru zużytego sprzętu w systemie 1 za 1 – czyli przy zakupie nowego urządzenia, stare można oddać w sklepie, pod warunkiem, że urządzenie jest tego samego rodzaju.

·       W sklepach o powierzchni powyżej 400 m² można bez konieczności kupowania nowego urządzenia, pozostawić sprzęt, którego wymiary nie przekraczają 25 cm.

Jeśli sprzęt zawiera baterie, należy pamiętać, że baterie powinny osobno zostać wyrzucone do specjalnego pojemnika. Taki pojemnik powinien znajdować się w każdym punkcie sprzedaży detalicznej lub hurtowej baterii lub sprzętu z bateriami, którego powierzchnia wynosi min. 25 m².

W ten oto sposób każdy z nas, może uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, że prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.


Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

 

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 metrów kwadratowych, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Aby zapewnić optymalne działanie i możliwość ciągłego udoskonalania strony, Metabo korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji