Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów  firmy Metabo Polska jest dbanie o środowisko naturalne. Angażując się w Ochronę Środowiska, firma Metabo Polska podnosi poziom dbałości o otoczenie. Chcąc podnieść świadomość naszego społeczeństwa w zakresie Ochrony  Środowiska, Metabo Polska organizuje za pośrednictwem Organizacji Odzysku SA BIOSYSTEM publiczne kampanie edukacyjne.

W razie pytań dotyczących Ochrony Środowiska zapraszamy Państwa do kontaktu z Głównym Specjalistą ds. Logistyki, Joanną Dawidowicz pod numerem telefonu – 91 579 34 26.


Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych

Zgodnie z obowiązkami, jakie nakłada na Metabo Polska Sp. z o.o.  – Artykuł 22 punkt 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz .U. Nr 180 poz.1495) informujemy, iż:

1) z dniem 29 lipca 2005 roku weszła w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która zabrania wyrzucania urządzeń elektrycznych, oznaczonych symbolem przekreślonego kosza (rysunek umieszczony poniżej), wraz z odpadami komunalnymi. Za wyrzucanie tzw. „elektrośmieci”, grozi kara grzywny do 5000 zł.

2) zużyte urządzenia, takie jak np.: lodówki, pralki, żelazka, komputery, elektronarzędzia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone (np. przez gminy), bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 (kupując np. nowy telewizor, zużyty telewizor można pozostawić w sklepie, warunek: oddawany zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju co zakupiony nowy sprzęt) zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.

3) Metabo Polska współpracując z Organizacją Odzysku Biosystem Elektrorecykling S.A., systematycznie prowadzi zbiórki sprzętu na terenie całej Polski. Organizując akcje zbierania sprzętu, dążymy do spełnienia unijnych wymogów. Zebrany zużyty sprzęt, trafia następnie do zakładu przetwarzania, gdzie jest poddawany utylizacji. W przypadku konieczności odbiory zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, zapraszamy do kontaktu z Panią Anną  Urbaniak z Organizacji Odzysku Biosystem Elektrorecykling S.A, telefon kontaktowy: (012) 29 666 25 wew. 21.

4) Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada określone poziomy zbierania, dla sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego. Od 2011 roku jest to 35% co w przeliczeniu na masę sprzętu zebranego powinno stanowić 4 kilogramy sprzętu na mieszkańca. Coraz większa świadomość użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego, możliwość oddawania sprzętu 1 za 1 podczas zakupów oraz organizowane lokalnie zbiórki sprzętu, przyczyniają się do usprawnienia procesu zbierania zużytego sprzętu w całej Polsce. Coraz więcej urządzeń, zamiast trafiać na wysypisko śmieci wraz z odpadem komunalnym jest przekazywanych w miejsca do tego wyznaczone. Nadal jednak zdarzają się przypadki, kiedy znajdujemy pralki czy lodówki, wyrzucone przez użytkowników np. do lasu. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom są prowadzone liczne kampanie edukacyjne, które mają za zadanie uświadomić społeczeństwo w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W imieniu Metabo Polska zachęcam Państwa do dbania o środowisko naturalne. Pamiętajmy, że wszystkie nasze działania a przede wszystkim oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, podnosi poziom dbałości o nasze otoczenie a tym samym umożliwia ponowne użycie i odzysk, w tym recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku szczegółowych pytań zapraszam Państwa do kontaktu pod numerem telefonu: 91 579 34 26

Joanna Dawidowicz
Główny Specjalista ds. Logistyki
Kierownik Magazynu
Metabo Polska Sp. z o.o.


Akty prawne

Poniżej przedstawiamy Państwu listę Ustaw oraz Rozporządzeń z zakresu Ochrony Środowiska:

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.z 2008.25.150)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.:Dz.U z 2013r.,poz.21)

 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607)

 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495)

 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666)


ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206)

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)


ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. 2010 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P.2009.57.780)

 2. 2011 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P.2010.74.945)

 3. 2010 OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2007.247.1840)

 4. 2011 OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2010.259.1774)

 5. 2010 i 2011 POZIOMY-OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)


ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY

 1. 2010 i 2011 OPŁATY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2009.97.816)

 2. 2010 i 2011 OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2010.259.1775).
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30)

 3. 2010 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)

 4. 2011 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2004.197.2033)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816)
Aby zapewnić optymalne działanie i możliwość ciągłego udoskonalania strony, Metabo korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji